Blokirani poslodavci, mišljenje HZZ-a

Sukladno kriterijima za provođenje mjere potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom (COVID-19 ) može se odobriti poslodavcima koji u trenutku podnošenja zahtjeva za potporom COVID-19 imaju otvoren poslovni račun, te su solventni odnosno imaju u svakom trenutku mogućnost novčanim sredstvima podmiri svoje dospjele novčane obveze.

Ukoliko je protiv poslovnog subjekta kao pravne osobe, poslodavca fizička osoba koja obavlja registriranu poslovnu djelatnost, i fizička osoba koja se bavi slobodnim zanimanjem, pokrenut postupak ovrhe sukladno Zakonu o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima NN 68/18, 02/20, 46/20,47/20, pa je izgubio sposobnost solventnosti tj. imao zabranu isplate i prijenos novčanih sredstava s računa, kao takav ne zadovoljava kriterije za dobivanje potpore za očuvanja radnih mjesta.

Ukoliko je poslodavac podnio zahtjev i sredstva su mu isplaćena, a protiv poslodavaca je u trenutku isplate bio u tijeku postupak ovrhe nad novčanim sredstvima (poslodavac je bio u „blokadi“) te su isplaćena sredstva po mjeri zadržana od strane financijskih institucija, iste će sredstva vratiti na račun Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Ukoliko poslodavac u međuvremenu postane solventan, odnosno ukoliko poslodavac više nema zapreka za slobodno raspolaganje svojim novčanim sredstvima, poslodavac može podnijeti novi zahtjev za korištenjem potpore za očuvanje radnih mjesta COVID-19 uz ispunjavanje svih ostalih kriterija mjere, a Zavod će izvršiti ponovnu isplatu sredstava na poslovni račun poslodavca.

Prema kriterijima za provođenje mjere COVID-19, a koji su javno dostupni na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, poslodavci su upoznati s činjenicom da Zavod provjerava solventnost poslodavac tj. gubitak solventnosti.

Dali moram plaćati davanja ?

Dobar dan, obrtnik sam paušalac, vlasnik i jedini zaposleni u svom obrtu. Predao sam zahtjev za mjere potpore zbog COVID-19 do 07.04.2020. i dobio uplatu na žiro-račun u iznosu 3.250,00 kn. Moje pitanje se tiče davanja za mene kao obrtnika-paušalca: Da li, pošto mi je odobren zahtjev i sjela uplata, moram plaćati davanja (MIO 1.stup =524,52 ; MIO 2.stup = 174,84 ; zdravstveno osig. = 576,97) za taj period dok traje potpora (ožujak, travanj, svibanj) ? Ako da, da li samo djelomično ili u cijelosti ? Da li plaćam i kvartalni porez i prirez (fiksno određen paušalni iznos prema zbroju ukupnih primitaka u prošloj godini )?
Lijep pozdrav, Aleksandar.

Dokumentacija potrebna za mjere HZZ-a

Hrvatski zavod za zapošljavanje odgovorio je na upit Hrvatske obrtničke komore vezano uz dostavu dokaza o isplati plaća za ožujak 2020. godine. Brojni su upiti obrtnika ovih dana oko dostave dokaza o isplati plaća za ožujak 2020. godinu za korisnike mjera – dostavljaju se NEPOTREBNO kopije izvoda, platne liste, čak i JOPPD obrazac te smo zamoljeni još jednom ponoviti upute.
Dakle, NIJE potrebno dostaviti JOPPD obrazac! Potrebno je s JOPPD obrasca prepisati oznaku izvješća Obrasca JOPPD u kojem je iskazana isplata plaće za ožujak te popis radnika u skraćenom obliku – ime, prezime i OIB. Sve druge podatke aplikacija će „dohvatiti“ sama.

Ako ste vlasnik paušalnog obrta i prijavljeni ste u obrtu označit ćete da niste obveznik JOPPD obrasca i dostaviti podatke o svom imenu, prezimenu i OIB-u te potpisanu Izjavu paušalnog obrtnika o utrošenim sredstvima, a ukoliko imate i zaposlene radnike potrebno je za njih dostaviti oznaku JOPPD obrasca te podatke o imenu, prezimenu i OIB-u u drugom slanju.

Dosta je obrtnika koji su dokumentaciju za ožujak dostavili putem e-maila ili poštom – ti se obrtnici trebaju prvo registrirati u aplikaciji i nakon toga aktivirati korisnički račun klikom na link u e-mailu koji će vam HZZ poslati nakon registracije. Nakon ponovne prijave u aplikaciju bit ćete u mogućnosti provjeriti status prema OIB-u obrta za koji ste predali zahtjev.
Dokaz o isplati plaće nećete moći predati ako za navedeni OIB nema predanog zahtjeva ili ako je za navedeni OIB zahtjev za ožujak bio predan ali je odbijen. Navedenu provjeru potrebno je napraviti za svaki zahtjev koji niste predali putem web aplikacije (on-line).

Vodite računa da vam potpora NEĆE biti isplaćena za travanj ukoliko ne postupite po gore navedenim uputama za ožujak najkasnije do 05.05.2020. Do sada je HZZ obradio više od 35.000 dokaza o isplati za ožujak, a u tijeku je i zaprimanje novih zahtjeva za pristup mjerama za mjesec travanj, što dodatno govori o uspješnom funkcioniranju HZZ-ove aplikacije.

Hrvatska obrtnička komora

MOBILIZACIJA POSTROJBI CIVILNE ZAŠTITE – INFO ZA POSLODAVCE

U ovoj kriznoj situaciji zbog COVID-19 virusa, moguće je očekivati da ćete dobiti naloge Stožera Civilne zaštite ili Crvenog križa za mobilizacijom radnika koji su volonteri ili pripadnici istih.

Sukladno st. 3. Pravilnika o mobilizaciji, uvjetima, i načinu rada operativnih sustava civilne zaštite, Operativne snage nalogom mobilizira središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove civilne zaštite i izvršno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na temelju relevantnih podataka sustava ranog upozoravanja, kada izvanredni događaj ima tendenciju razvoja u veliku nesreću i katastrofu ili kada je proglašena velika nesreća i katastrofa.Za potrebe provođenja mobiliziranja operativnih snaga – ljudstva, sredstava i opreme, nadležno tijelo koristi se shemom mobiliziranja operativnih snaga koja je sastavni dio Plana djelovanja civilne zaštite određene hijerarhijske razine sustava civilne zaštite.

U slučaju mobiliziranja radnika, poslodavac ima pravo na povrat plaće radnika sukladno čl. 3. Uredbe o načinu i uvjetima za ostvarivanje materijalnih prava mobiliziranih pripadnika postrojbi Civilne zaštite.

UPUTA POSLODAVCIMA:

Mobilizirani pripadnik koji je u radnom odnosu za vrijeme sudjelovanja u aktivnostima sustava civilne zaštite ostvaruje sva prava iz radnog odnosa.

Poslodavac ostvaruje pravo na povrat plaće koju je isplatio mobiliziranom pripadniku za razdoblje mobilizacije
Poslodavac je dužan nadležnom tijelu podnijeti zahtjev za naknadu plaće, u roku od 30 dana od dana demobilizacije, s priloženim obračunom isplaćene plaće (IP1) za mjesec u kojem je izvršena mobilizacija te potvrdom o mobilizaciji koju izdaje nadležno tijelo, a isplatna lista, odnosno obračun isplaćene plaće (IP1) mora biti izrađen sukladno nalogu za mobilizaciju.

Mjere HZZ-a za očuvanje radnih mjesta dostupne obrtnicima koji koriste mjeru za samozapošljavanje i novoosnovanim obrtima

Nakon donošenja prvog dijela mjera za pomoć gospodarstvu i uspostavljanja kriterija za korištenje tih mjera, Hrvatska obrtnička komora uputila je dodatne zahtjeve prema nadležnim institucijama, kako bi se osigurala dosljedna provedba mjera za sve obrtnike.

Hrvatska obrtnička komora svojim je nastojanjima ishodila da obrtnici koji su korisnici mjere samozapošljavanja HZZ-a, uz stavljanje te mjere u moratorij, mogu koristiti mjeru za očuvanje radnih mjesta za sebe osobno, kao i za svoje djelatnike.

Osim toga, prihvaćen je zahtjev Hrvatske obrtničke komore da se korištenje mjere za očuvanje radnih mjesta proširi i na novoosnovane obrte te prema tome, svi oni koji su obrt registrirali prije 29. veljače 2020. godine, također mogu predati zahtjev za ostvarenje te mjere.

Hrvatska obrtnička komora i dalje ustraje u svojim naporima u realizaciji što povoljnijih uvjeta poslovanja za obrtnike te s drugim nadležnim institucijama radi na iznalaženju rješenja za sve aspekte obrtništva.

Najnovije upute za korištenje mjera HZZ-a, koje je izradila Hrvatska obrtnička komora možete pronaći u nastavku:

Radimo s Vama za Vas
1/5
1. DA LI JA KAO OBRTNIK MOGU OSTVARITI PRAVO NA POTPORU?
1/ OBRTNIK obveznik poreza na dohodak
– MOŽE OSTVARITI pravo na potporu za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim
koronavirusom za svoje djelatnike u iznosu od 3.250,00 kn (uz zadovoljavanje ostalih uvjeta)
– MOŽE OSTVARITI pravo na potporu za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim
koronavirusom za sebe osobno u iznosu od 3.250,00 kn (uz zadovoljavanje ostalih uvjeta)
– MOŽE OSTVARITI pravo na potporu za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim
koronavirusom za sebe osobno u iznosu od 3.250,00 kn (uz zadovoljavanje ostalih uvjeta) čak i
kada zapošljava više od 10 djelatnika
– MOŽE OSTVARITI pravo na potporu za radnike i za sebe osobno ako je
obrt registriran prije 29.02.2020.
– MOŽE OSTVARITI pravo na potporu za sebe osobno ako unazad 12 mjeseci koristi mjeru
potpore za samozapošljavanje
* 2/ OBRTNIK obveznik paušalnog poreza na dohodak „paušalist“
– MOŽE OSTVARITI pravo na potporu za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim
Koronavirusom za svoje djelatnike u iznosu od 3.250,00 kn (uz zadovoljavanje ostalih uvjeta)
– MOŽE OSTVARITI pravo na potporu za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim
Koronavirusom za sebe osobno u iznosu od 3.250,00 kn (uz zadovoljavanje ostalih uvjeta)
– MOŽE OSTVARITI pravo na potporu za radnike i za sebe osobno ako je
obrt registriran prije 29.02.2020.
– MOŽE OSTVARITI pravo na potporu za sebe osobno ako unazad 12 mjeseci koristi mjeru
potpore za samozapošljavanje
U ciljanu skupinu radnika ulaze svi osiguranici (bez obzira da li je radnik na određeno ili neodređeno,
da li se radi o građanima RH, EU ili trećih zemalja; da li rade u punom ili nepunom radnom
vremenu ili imaju neki od statusa poput samohranog roditelja, hrvatskog branitelja i izaslanog
radnika) OSIM umirovljenika i stranih radnika iz trećih zemalja kojima je prestala važiti dozvola
za boravak i rad.
Ne može se koristiti mjera za radnike zaposlene nakon 29.02.2020. bez obzira na razlog
zapošljavanja OSIM kada se radi o zapošljavanju zamjene za radnike za koje se koristila Potpora,
a ugovori o radu nisu otkazani krivnjom poslodavca.
Ako ste prestali sa jednom djelatnošću (npr. zbog Ocluke CZ), a nastavljate sa drugom, morate
predati odvojene zahtjeve prema razlogu opravdanosti
Radimo s Vama za Vas
2/5
2. KOJI JE CILJ POTPORE?
Potpora je predviđena za
* očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) – svi oni
obrtnici koji ne mogu obavljati djelatnost sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog,
županijskog, jedinica lokalne samouprave) ili
* očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kojima je zbog posebne okolnosti uvjetovane
Koronavirusom (COVID -19) narušena gospodarska aktivnost
Ciljane skupine obrtnika su djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića,
prijevoza i skladištenja, radno-intenzivne djelatnosti unutar prerađivačke industrije (tekstil, odjeća,
obuća, koža, drvo i namještaj) i drugi poslodavci koji mogu dokazati utjecaj posebnih okolnosti.
3. KOLIKO TRAJE POTPORA?
Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) se
može koristiti za razdoblje od 01.03.2020. godine i dalje, a najduže do 3 mjeseca
4. KOJI JE NAČIN FINANCIRANJA
Ukoliko ispunjavate kriterije, sredstva će biti isplaćena na poslovni žiro račun obrta kako slijedi:
* iznos od 3.250,00 kuna mjesečno po radniku/obrtniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno
srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu.
* srazmjerni dio iznosa od 3.250,00 kuna po radniku za vrijeme koje nisu radili prema Odluci Stožera
civilne zaštite
5. ŠTO AKO VEĆ KORISTIM MJERU ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA SEBE OSOBNO
ILI ZA POJEDINE RADNIKE U SVOM OBRTU?
Obrtnik koji za sebe osobno ili za svoje djelatnike koristi neku od mjera HZZ-a (APZ – Aktivne mjere
politike zapošljavanja) ili drugih davatelja (npr. EU fondova), a kojima je opravdani trošak – trošak plaće,
ne može ISTOVREMENO koristiti i mjeru Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima
pogođenima Koronavirusom no obrtnik MOŽE IZABRATI mirovanje ugovornih obveza po aktivnom
ugovoru.
Ukoliko se izabere mogućnost mirovanja ugovornih obveza po već aktivnom ugovoru, moguće je
koristiti mjeru Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom.
U slučaju donošenja takve odluke, obrtnik istekom razdoblja korištenja ove mjere, nastavlja u
preostalom razdoblju koristiti mjeru koju je prvotno stavio u mirovanje no samo ako isto ima
regulirano Anexom ugovora (za ovo je potrebno kontaktirati HZZ).
Radimo s Vama za Vas
3/5
6. KAKO ISPRAVNO POPUNITI PODATKE O BROJU RADNIKA U ZAHTJEVU I
U TABLICI ZA MOJE RADNIKE I ZA MENE KAO OBRTNIKA
Broj radnika popunjavate na dva mjesta.
Jednom u zahtjevu http://mjere.hr/admin/wp-content/uploads/2020/03/1-obrazac-zahtjev-zapotpore-za-o%C4%8Duvanje-radnih-mjesta-NAJNOVIJI-20-03-2020-F.doc i ono što je najbitnije je da
sebe kao vlasnika obrta UVIJEK zbrajate sa brojem radnika (ako nemate radnika upisat ćete „1“).
Drugi puta u tablici Popis radnika za koje se traži potpora (COVID – 19) http://mjere.hr/admin/wpcontent/uploads/2020/03/Popis-radnika-za-koje-se-tra%C5%BEi-potpora-s-pripadaju%C4%87impodacima.xlsx. Ovdje je bitno za obrtnika: popunjavate ime, prezime, OIB, razina obrazovanja, pod
ugovor na određeno/neodređeno označite obavezno NEODREĐENO, pod radno vrijeme unesite
PUNO, a pod isplaćena plaća za veljaču unesite DA.
Kod ispunjavanja podataka u toj istoj tablici za svoje radnike unesite podatke koji se odnose na
pojedinog radnika uz napomenu da se rubrika TRAJANJE UGOVORA OD i rubrika TRAJANJE UGOVORA
DO popunjava samo ako je radnik prijavljen na ODREĐENO radno vrijeme.
Savjetujemo da u tablicu uvijek prvo upisujete podatke obrtnika (nije nužno, samo da se ne zaboravite
upisati)
7. VEĆ SAM OTPUSTIO DIO RADNIKA, ŠTO SAD – IMAM LI PRAVO NA
POTPORU?
Obrtniku se može odobriti potpora čak i ako je otpustio dio radnika.
Slučaj kada mu se ne može odobriti potpora je ako je došlo do pada broja zaposlenih u razdoblju od
20. ožujka 2020. do dana predaje Zahtjeva za dodjelu potpore i to ako je postotak pada zaposlenosti
veći:
• od 40 % kod poslodavaca koji zapošljavaju do 10 radnika,
• od 20% Mala poduzeća (kriteriji za obrtnike dobitaše, u pravilu)
• od 15% Srednja poduzeća (kriteriji za obrtnike dobitaše, u pravilu)
• i 10% Velika poduzeća (kriteriji za obrtnike dobitaše, u pravilu)
U isto ne ulazi istek ugovora o radu na određeno vrijeme, odlazak radnika u mirovinu i otkaz skrivljenim
ponašanjem radnika.
Radimo s Vama za Vas
4/5
8. KAKO MOGU OSTVARITI PRAVO NA POTPORU
Prvi korak je da podnesete zahtjev i obveznu dokumentaciju.
Obrazac zahtjeva možete pronaći na poveznici http://mjere.hr/potpore-ocuvanje-radnih-mjestadokumentacija-obrasci/
a za Vas smo kao pomoć pripremili i primjer kako isti ispuniti
HZZ-primjer-zahtjev-CORONAVIRUS za prihvatljive djelatnosti prema odluci CZ.doc
HZZ-primjer-zahtjev-CORONAVIRUS_obrtnici čiji rad nije zabranjen Odlukom CZ ali imaju pad
prometa.doc
Uz zahtjev je potrebno predati još i slijedeću obveznu dokumentaciju (pogledajte odgovor br. 9. za
dodatnu dokumentaciju):
Obrazac zahtjev – potpore za očuvanje radnih mjesta (COVID – 19) http://mjere.hr/admin/wpcontent/uploads/2020/03/1-obrazac-zahtjev-za-potpore-za-o%C4%8Duvanje-radnih-mjestaNAJNOVIJI-20-03-2020-F.doc
Tablica – Popis radnika za koje se traži potpora (COVID – 19) http://mjere.hr/admin/wpcontent/uploads/2020/03/Popis-radnika-za-koje-se-tra%C5%BEi-potpora-s-pripadaju%C4%87impodacima.xlsx
Tablica – Popis radnika po mjerama APZ (COVID – 19) ako imate takve radnike (pogledajte odgovor
pod točkom 5.) http://mjere.hr/admin/wp-content/uploads/2020/03/Popis-radnika-po-mjeramaAPZ.xlsx
Izjava o točnosti podataka i razloga za korištenjem potpore (COVID – 19) http://mjere.hr/admin/wpcontent/uploads/2020/03/Izjava-o-to%C4%8Dnosti-podataka-i-razloga-za-kori%C5%A1tenjepotpora.doc
Poslodavci (a time i obrtnici) koji nisu isplatili plaću/e za veljaču 2020.g. ne mogu koristiti mjeru.
Jednako tako, poslodavci koji ne mogu obavljati djelatnost Odlukom Stožera civilne zaštite, a i
inspekcijskim nadzorom je utvrđeno kršenje zabrane ne mogu koristiti potporu. • Poslodavci kojima
je inspekcijskim nadzorom utvrđeno kršenje Odluke Vlade Republike Hrvatske o iznimnim mjerama
kontrole cijena za određene proizvode ne mogu koristiti potporu.
9. TREBAM LI JOŠ NEKU DODATNU DOKUMENTACIJU
• Da, ukoliko se prijavljujete iz razloga što ste ostvarili pad prometa, bit će potrebno predati još i
dokaz o tome na način da je potrebno dostaviti tablični pregled pada prihoda. Ovo se odnosi
SAMO za obrtnika koji se prijavljuje radi poteškoća u poslovanju zbog posebnih okolnosti.
„tablična usporedba prihoda do kraja mjeseca u kojem je podnesen zahtjev sa istim mjesecom
prethodne godine, uz projekciju prihoda u narednom razdoblju za tri mjeseca s usporedbom istog
razdoblja prethodne godine.” odnosi samo na obrtnike koji su naveli da je razlog prijave za dodjelu
potpore pad prihoda.
Radimo s Vama za Vas
5/5
• Ako obrtnik podnese zahtjev u travnju tada je potrebno dostaviti podatke usporedno za razdoblje
siječanj-ožujak i to za 2019/2020. godinu uz projekciju prihoda u narednom razdoblju za tri
mjeseca s usporedbom istog razdoblja prethodne godine.
• Za Vas smo pripremili primjer popunjavanja istog Pregled prihoda 2019-2020.xlsx
Oni obrtnici koji su zatvoreni temeljem odluke Civilnog stožera, zahtjev podnose u ožujku i
ne trebaju dostavljati ovo usporedno razdoblje (siječanj-ožujak).
Ako obrtnik posluje kraće od 12 mjeseci dostavlja tabličnu usporedbu prihoda do kraja mjeseca
u kojem je podnesen Zahtjev s prethodnim mjesecom prije podnošenja Zahtjeva. (primjer
ožujak 2020 – veljača 2020.).
• Dokaze o otkazanim ugovorima, ugovorenim poslovima, problema u transportu i isporuci robe
ili nabavci repromaterijal i sirovina i drugo.
• Dodatno, za obrte koji su zatvoreni temeljem odluke Stožera civilne zaštite, traži se i odluka.
Napominjemo da je potrebno dostaviti presliku Odluke, ukoliko se radi o Odluci Stožera civilne
zaštite na regionalnoj i lokalnoj razini. Dakle, odluku Stožera civilne zaštite na nivou RH (od
19.03.2020.) nije potrebno dostavljati!
10. KOME PREDAJEM ZAHTJEV I POPRATNU DOKUMENTACIJU?
Zahtjev je potrebno predati u Hrvatski zavod za zapošljavanje.
Zahtjev se predaje
• on line isto će biti omogućeno od 23.03.2020. – Predaja zahtjeva
• elektroničkom poštom (e-mail) ili
• u nadležnu službu Zavoda prema sjedištu obrta.
11.KADA MOGU OČEKIVATI ISPLATU SREDSTAVA, UKOLIKO MI ZAHTJEV
BUDE ODOBREN?
Isplate sredstava vršit će se do 15. u mjesecu za prethodni mjesec. Prije isplate HZZ mora provjeriti
solventnost obrtnika (drugim riječima, ukoliko će Vam poslovni račun biti blokiran, sredstva neće
moći biti isplaćena).
12.KOJE SU MI DALJNJE OBVEZE, NAKON ŠTO MI SREDSTVA BUDU
ISPLAĆENA?
Odmah ili najkasnije u roku od 8 dana obavijestiti Zavod ukoliko je došlo do otkaza ugovora o radu s
pojedinim radnikom s točnim datumom i razlogom otkaza. Za opravdano otkazane ugovore o radu,
što uključuje istek ugovora na određeno, sporazumni otkaz na zahtjev radnika, osobno uvjetovani
otkaz, odlazak radnika u mirovinu i otkaz zbog skrivljenog ponašanja radnika, poslodavac ostvaruje
pravo na isplatu prema danima koje je osoba odradila u mjesecu otkaza. Ukoliko je došlo do otkaza
ugovora o radu krivnjom poslodavca, isti ne ostvaruje pravo na isplatu za radnika kojem je otkazan
ugovor za odrađeni mjesec ili dane u mjesecu koji dospijevaju za isplatu.
Radimo s Vama za Vas
6/5
Obrtnik se obvezuje Zavodu dostaviti dokaze o isplaćenoj plaći za prethodni mjesec, najkasnije do 5. u
tekućem mjesecu u kojem dospijeva isplata iznosa Potpore, izuzev za prvu isplatu potpore. –
Pod dokazom o isplaćenoj plaći smatra se Izjava pod kaznenom i materijalnom odgovornošću
potpisana od strane vlasnika ili druge ovlaštene osobe, ili drugi financijski dokument iz kojeg je razvidno
da je izvršena obveza isplate plaće ili tablica s popisom radnika, uz vlastoručni potpis radnika i datum
isplate.
13.ŠTO AKO MI POTPORA NEĆE BITI DODJELJENA, AKO MOJ ZAHTJEV
BUDE ODBIJEN?
Moći ćete uputiti prigovor. Obrtnik može uputi prigovor na dostavljenu obavijest o ocjeni Zahtjeva u
roku 8 dana od dana zaprimanja obavijesti.
Prigovor se upućuje na Hrvatski zavod za zapošljavanje, Središnji ured, Odjel mjera aktivne politike
zapošljavanja, Savska c. 64, Zagreb.
Središnji ured je u obvezi u roku 10 dana odgovoriti na prigovor.