NAKNADA PLAĆE ZA VRIJEME PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD – SAMOIZOLACIJA

U skladu s člankom 39. točkom 3. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju („Narodne novine“, broj 80/13., 137/13. i 98/19. – u daljnjem tekstu: ZOZO) pravo na naknadu plaće, kao jedno od prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja uz pravo na zdravstvenu zaštitu, pripada osiguraniku u vezi s korištenjem zdravstvene zaštite iz obveznoga zdravstvenog osiguranja odnosno drugih okolnosti utvrđenih ZOZO-om, ako je izoliran kao kliconoša ili zbog pojave zaraze u njegovoj okolini (u daljnjem tekstu: izolacija).

Naknada plaće za vrijeme izolacije isplaćuje se osiguraniku na teret sredstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: HZZO) od prvog dana korištenja prava prema članku 41. stavku 1. ZOZO-a, temeljem Izvješća o privremenoj nesposobnosti/spriječenosti za rad (u daljnjem tekstu: Izvješće) koje osiguranik podnosi neposredno HZZO-u uz prilaganje Potvrde o plaći izdane od strane poslodavca i podatka o broju tekućeg računa.

Prema članku 55. stavku 2. točki 7. ZOZO-a za vrijeme trajanja privremene nesposobnosti zbog izolacije osiguraniku pripada pravo na naknadu plaće u iznosu 100% od osnovice za naknadu plaće, s time da sukladno stavku 3. istoga članka ZOZO-a mjesečni iznos naknade plaće ne može za puno radno vrijeme iznositi više od proračunske osnovice uvećane za 28%, odnosno ne može iznositi više od 4.257,28 kuna.

Osiguranik kojem je od strane nadležnog epidemiologa utvrđena potreba izolacije, o čemu će HZZO zaprimiti obavijest, odmah se upućuje u izolaciju, a izabranog doktora je obvezan obavijestiti o tome telefonski ili putem maila.

Ukoliko osiguranik vrijeme koje je obvezan provesti u izolaciji u dogovoru s poslodavcem organizira na način da posao obavlja od kuće ili na neki drugi način za koje vrijeme ne može ujedno ostvariti i pravo na naknadu plaće na teret sredstava HZZO-a o istom se treba izjasniti izabranom doktoru koji mu u tom slučaju ne utvrđuje privremenu nesposobnost i ne izdaje Izvješće.

S obzirom na iznimnu situaciju uslijed koje je osiguranicima kojima je određena izolacija ograničeno kretanje zbog čega nisu u mogućnost preuzeti Izvješće kod izabranog doktora te neposredno podnijeti zahtjev za naknadu plaće HZZO-u uz propisanu dokumentaciju, iznimno se daje mogućnost podnošenja zahtjeva elektronskim putem bez prilaganja Izvješća, a HZZO će podatke o otvorenoj privremenoj nesposobnosti po osnovi uzroka D0 – izolacija preuzeti putem CEZIH-a.

Ako osiguranik nije u mogućnosti priložiti niti Potvrdu o plaći izdanu od poslodavca istu će HZZO od poslodavca zatražiti službenim putem.

Elektronski proslijeđen zahtjev osiguranika kojim traži naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti koja tereti sredstva HZZO-a obvezno mora sadržavati ime i prezime, OIB ili MBO (matični broj osigurane osobe), kontakt telefon te broj tekućeg računa na koji će se izvršiti isplata naknade plaće.

E-mail adresa određena za podnošenje zahtjeva je izolacija@hzzo.hr i isključivo je namijenjena zaprimanju zahtjeva za naknadu plaće osiguranika kojima je utvrđena privremena nesposobnost zbog izolacije te se u slučaju dostavljanja podnesaka drugog sadržaja po istima neće postupati.

HZZ OBJAVIO SJAJNE VIJESTI: Potpore za očuvanje radnih mjesta omogućene privatnim iznajmljivačima, OPG-ovima i kulturnjacima

Uvažavajući prijedloge poslodavaca, Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske obrtničke komore i Hrvatske udruge poslodavaca, Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na jučerašnjoj je sjednici donijelo odluku o izmjenama kriterija za korištenje potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom.

Izmjenama je omogućeno korištenje potpore za travanj i svibanj 2020. poslodavcima koji obavljaju djelatnost sezonskog karaktera, bez obzira na oblik registracije poslovnog subjekta, uz uvjet da su do 29. veljače 2020. registrirali djelatnosti i izvršili prvu prijavu u sustav osiguranika HZMO- a, te da su u trenutku predaje zahtjeva u aktivnom statusu.

Navedeno se ne odnosi na iznajmljivače privatnog smještaja kao niti na obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja nisu u sustavu poreza na dobit ili dohodak.

Korištenje mjere omogućeno je i osobama koje obavljaju domaću radinost ili sporedno zanimanje prema Zakonu o obrtu (NN 127/2019) ako nisu obvezno osigurane po drugoj osnovi ili ako nisu korisnici mirovine.

Također, osobe koje u okviru kulturnog i kreativnog sektora obavljaju djelatnost samostalno i uplaćuju doprinose obveznih osiguranja (mirovinsko i zdravstveno) prema iznosima za uplatu doprinosa obveznih osiguranja koje mu odredi Porezna uprava (samostalni umjetnici, medijski djelatnici i dr.), a koji su zbog nastalih okolnosti poput otkazivanja javnih događanja, manifestacija, predstava, evenata i sl., ostali bez izvora prihoda mogu koristiti mjeru ukoliko im doprinose ne financira Ministarstvo kulture.

Umjetničke organizacije registrirane sukladno Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva upisane u registar umjetničkih organizacija kod Ministarstva kulture mogu predati zahtjev za očuvanje radnih mjesta samo za poslove u kojima ostvaruju vlastite prihode prema dvojnom računovodstvu, odnosno vode poslovne knjige sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.

Autor:Dnevno

AKCIJSKI PLAN U BORBI EU-A PROTIV PRANJA NOVCA

Europska komisija jučer (7. svibnja 2020.) je predložila sveobuhvatan pristup koji će pridonijeti odlučnijoj borbi EU-a protiv pranja novca i financiranja terorizma. Komisija je objavila ambiciozan i višedimenzionalan akcijski plan u kojem iznosi konkretne mjere koje će poduzeti u sljedećih 12 mjeseci kako bi poboljšala provedbu, nadzor i koordinaciju pravila EU-a za borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma. Tim se novim, sveobuhvatnim pristupom žele ukloniti svi preostali nedostaci i slabe karike u Unijinim pravilima.

Izvršni potpredsjednik Komisije Valdis Dombrovskis rekao je: Treba stati na kraj infiltraciji prljavog novca u naš financijski sustav. Danas donesenim sveobuhvatnim i dalekosežnim akcijskim planom dodatno smo učvrstili liniju obrane u borbi protiv pranja novca i financiranja terorizma. U provedbi naših pravila ne smije biti slabih karika. Obvezujemo se da ćemo u sljedećih 12 mjeseci brzo i dosljedno provesti sve te mjere i ojačati globalnu ulogu EU-a u oblikovanju međunarodnih standarda za sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma.

Komisija je objavila i transparentniju, razrađenu metodologiju za identifikaciju visokorizičnih trećih zemalja u čijim su režimima za sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma prisutni strateški nedostaci koji su velika prijetnja financijskom sustavu EU-a. Ta će metodologija pridonijeti boljoj suradnji s trećim zemljama i Stručnom skupinom za financijsko djelovanje (FATF).

Naposljetku, Komisija je donijela i novi popis trećih zemalja sa strateškim nedostacima u režimu sprečavanja pranja novca i financiranja terorizma.

Akcijski plan za sveobuhvatnu politiku EU-a za sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma

Ovaj akcijski plan temelji se na šest prioriteta usmjerenih na jačanje globalne uloge i cjelokupne spremnosti EU-a za borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma. Kombiniranjem tih šest prioriteta postići će se bolja usklađenost i učinkovitost pravila EU-a te će se poboljšati njihov nadzor i koordinacija među tijelima država članica.

Ovo je tih šest prioriteta:

Učinkovita primjena pravila EU-a: Komisija će nastaviti pozorno pratiti kako države članice provode pravila EU-a kako bi utvrdila jesu li nacionalna pravila u skladu s najvišim postojećim standardima. Usto, današnjim se akcijskim planom Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA) potiče da u potpunosti iskoristi svoje nove ovlasti u borbi protiv pranja novca i financiranja terorizma.
Jedinstvena pravila EU-a: iako su postojeća pravila EU-a dalekosežna i učinkovita, države članice obično ih primjenjuju na različite načine. Zbog njihovih različitih tumačenja u našem se sustavu javljaju nedostaci koje kriminalci mogu zloupotrijebiti. Da bi to spriječila, Komisija će u prvom tromjesečju 2021. predložiti usklađeniji skup pravila.
Nadzor na razini Unije: budući da su pravila EU-a u tom području trenutačno pod nadzorom država članica, u tom se nadzoru mogu pojaviti nedostaci. U prvom tromjesečju 2021. Komisija će stoga predložiti osnivanje nadzornog tijela na razini Unije.
Mehanizam za koordinaciju i potporu financijsko-obavještajnih jedinica država članica: financijsko-obavještajne jedinice u državama članicama imaju ključnu ulogu u otkrivanju transakcija i aktivnosti koje bi mogle biti povezane s kriminalnim aktivnostima. Komisija će u prvom tromjesečju 2021. predložiti uspostavu mehanizma EU-a za pomoć pri daljnjoj koordinaciji i potpori radu tih tijela.
Provedba kaznenopravnih odredbi na razini Unije i razmjena informacija: pravosudna i policijska suradnja na temelju instrumenata EU-a i institucijskih dogovora ključna je za primjerenu razmjenu informacija, a u borbi protiv pranja novca i financiranja terorizma ulogu može imati i privatni sektor. Komisija će stoga izdati smjernice o ulozi javno-privatnih partnerstava kako bi se poboljšala razmjena podataka i razjasnila povezana pravila.
Globalna uloga EU-a: u okviru Stručne skupine za financijsko djelovanje i na svjetskoj razini EU aktivno sudjeluje u oblikovanju međunarodnih standarda za sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma. Namjera nam je da Unija postane svjetski predvodnik u tom području. Prije svega, EU će morati promijeniti način na koji postupa s trećim zemljama s nedostacima u režimu za borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma koji ugrožavaju naše jedinstveno tržište. Za to potrebne instrumente pružit će nam nova metodologija, koja je objavljena danas zajedno s akcijskim planom. Do početka primjene te revidirane metodologije bolju usklađenost s najnovijim popisom Stručne skupine za financijsko djelovanje (FATF) jamčit će danas ažurirani popis EU-a.
Kako bi se u rasprave o razvoju tih politika uključilo što više sudionika, Komisija je pokrenula javno savjetovanje o Akcijskom planu. Nadležna tijela, dionici i građani svoja će stajališta moći iznijeti do 29. srpnja.

Razrađena metodologija

Komisija je danas objavila novu metodologiju za identifikaciju visokorizičnih trećih zemalja u čijim su nacionalnim režimima za sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma prisutni strateški nedostaci koji su velika prijetnja financijskom sustavu EU-a. Tom se novom metodologijom želi pridonijeti jasnoći i transparentnosti postupka identifikacije tih trećih zemalja. Ključni novi elementi odnose se na sljedeće: i. interakciju između postupaka uvrštavanja na popis EU-a i FATF-a, ii. pojačanu suradnju s trećim zemljama te iii. pojačano savjetovanje sa stručnjacima iz država članica. Europski parlament i Vijeće imat će pristup svim relevantnim informacijama u različitim fazama postupka, pri čemu će se poštovati odgovarajući zahtjevi za postupanje s njima.

Ažurirani popis

U skladu s Direktivom o sprečavanju pranja novca Komisija ima pravnu obvezu identificirati visokorizične treće zemlje u čijem su režimu za sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma prisutni strateški nedostaci. Kako bi se premostilo razdoblje do početka primjene prethodno spomenute razrađene metodologije, Komisija je danas revidirala svoj popis u skladu s promjenama na međunarodnoj razini od 2018. Novi popis sada je bolje usklađen s popisima koje je objavio FATF.

Zemlje koje su uvrštene na popis: Bahami, Barbados, Bocvana, Kambodža, Gana, Jamajka, Mauricijus, Mongolija, Mjanmar, Nikaragva, Panama i Zimbabve.

Zemlje koje su uklonjene s popisa: Bosna i Hercegovina, Etiopija, Gvajana, Laoska Narodna Demokratska Republika, Šri Lanka i Tunis.

Komisija je popis ažurirala delegiranom uredbom koja će se podnijeti Europskom parlamentu i Vijeću na odobrenje u roku od mjesec dana (moguće produljenje roka za mjesec dana). S obzirom na krizu uzrokovanu koronavirusom ova će se uredba s popisom trećih zemalja, a time i nove zaštitne mjere, primjenjivati tek od 1. listopada 2020. Tako će se svim dionicima omogućiti dovoljno vremena za odgovarajuću pripremu. To se ne odnosi na uklanjanje zemalja s popisa, koje će stupiti na snagu 20 dana nakon objave u Službenom listu.

Kontekst

Komisija je u paketu mjera za sprečavanje pranja novca iz srpnja 2019. upozorila na niz nedostataka u EU-ovu okviru za sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma. Iako će se neka od tih pitanja riješiti kad se novi zakonodavni propisi prenesu i stupe na snagu, drugi će problemi ostati. U odgovoru na taj paket Europski parlament i Vijeće pozvali su Komisiju da istraži moguće korake za uspostavu usklađenijeg skupa pravila te postizanje boljeg nadzora, među ostalim na razini EU-a, i bolje koordinacije financijsko-obavještajnih jedinica. Akcijski plan odgovor je Komisije na taj poziv na djelovanje i prvi korak prema ostvarenju prioriteta Komisije u uspostavi novog, sveobuhvatnog okvira za sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma. Spremnosti EU-a da se nosi s vanjskim rizicima pridonijet će i nova metodologija za identifikaciju i ublažavanje prijetnji koje za integritet financijskog sustava EU-a predstavljaju strateški nedostaci režima za borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma trećih zemalja, koja je također objavljena danas.

HZZ-OMOGUĆENO KORIŠTENJE POTPORE ZA TRAVANJ I SVIBANJ POSLODAVCIMA KOJI OBAVLJAJU DJELATNOST SEZONSKOG KARAKTERA

HZZ je objavio da je uvažavajući prijedloge poslodavaca: HUP-a, HGK i HOK-a Upravno vijeće 6. svibnja 2020. g. donijelo odluku o izmjenama kriterija za korištenje potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom – ažurirana provedbena uputa može se vidjeti na poveznici: https://mjera-orm.hzz.hr/media/wl0bsw1c/hzz-provedbena-dokumentacija-potpora-za-ocuvanje-radnih-mjesta-koronavirus-070520.pdf

Izmjenama je omogućeno korištenje potpore za travanj i svibanj 2020. poslodavcima koji obavljaju djelatnost sezonskog karaktera, bez obzira na oblik registracije poslovnog subjekta, uz uvjet da su do 29. veljače 2020. registrirali djelatnosti i izvršili prvu prijavu u sustav osiguranika HZMO- a, te da su u trenutku predaje zahtjeva u aktivnom statusu. Navedeno se ne odnosi na iznajmljivače privatnog smještaja kao niti na obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja nisu u sustavu poreza na dobit ili dohodak.

Zahtjevi za dodjelu potpore poslodavcima koji obavljaju djelatnost sezonskog karaktera iznimno će se zaprimati do 15. svibnja 2020., a potpora će se odobravati za travanj i svibanj.

Ovi se zahtjevi predaju isključivo elektroničkom poštom na e-mail pisarnice područnog ureda prema sjedištu poslodavca.

Korištenje mjere omogućeno je i osobama koje obavljaju domaću radinost ili sporedno zanimanje prema Zakonu o obrtu (NN 127/2019) ako nisu obvezno osigurane po drugoj osnovi ili ako nisu korisnici mirovine.

Također, osobe koje u okviru kulturnog i kreativnog sektora obavljaju djelatnost samostalno i uplaćuju doprinose obveznih osiguranja (mirovinsko i zdravstveno) prema iznosima za uplatu doprinosa obveznih osiguranja koje mu odredi Porezna uprava (samostalni umjetnici, medijski djelatnici i dr.), a koji su zbog nastalih okolnosti poput otkazivanja javnih događanja, manifestacija, predstava, evenata i sl., ostali bez izvora prihoda mogu koristiti mjeru ukoliko im doprinose ne financira Ministarstvo kulture.

Umjetničke organizacije registrirane sukladno Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva upisane u registar umjetničkih organizacija kod Ministarstva kulture mogu predati zahtjev za očuvanje radnih mjesta samo za poslove u kojima ostvaruju vlastite prihode prema dvojnom računovodstvu, odnosno vode poslovne knjige sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.

Detaljnije informacije o izmjenama i načinima podnošenja zahtjeva dostupne su na web odredištu mjera-orm.hzz.hr

Poslodavac se obvezuje Zavodu dostaviti dokaze o isplaćenoj plaći za prethodni mjesec, najkasnije do 5. u tekućem mjesecu u kojem dospijeva isplata iznosa Potpore kako slijedi:

dokaze o isplati plaće za 04/2020 koja je isplaćena u 05/2020 dostaviti najkasnije do 5. lipnja 2020.
dokaze o isplati plaće za 05/2020 koja je isplaćena u 06/2020 dostaviti najkasnije do 5. srpnja 2020.
Dostava je moguća isključivo preko online aplikacije na ovoj poveznici , a dokazom o isplaćenoj plaći smatra se financijski dokument iz kojeg je razvidno da je izvršena obveza isplate plaće (Izvod s poslovnog računa), oznaka Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (Obrazac JOPPD) i OIB svakog radnika za kojeg je isplaćena Potpora za svaki mjesec isplate plaće.

ŽURNO OSIGURATI DODATNA SREDSTVA ZA COVID-19 ZAJMOVE HAMAG BICRO-A

Hrvatska udruga poslodavaca reagirala je na neočekivano zatvaranje prijava na COVID zajam HAMAG BICRO-a i pozvala Vladu da uzme u obzir sve zahtjeve koji su zaprimljeni 5. svibnja, osigura dodatna sredstva i objavi detaljne informacije o provedenom natječaju jer su mikro i mali poduzetnici najugroženiji u sadašnjoj krizi.

“Zatečeni smo iznenadnim prestankom zaprimanja zahtjeva za COVID-19 natječaje, posebno jer smo samo dan ranije u suradnji s HAMAG-om proveli online radionicu na temu Pojašnjavanja obrtnih zajmova za ublažavanje utjecaja COVID-19 na poslovanje malih i srednjih poduzetnika i takva mogućnost brzog zatvaranja natječaja nije bila niti spomenuta. Slijedom toga uputili smo zahtjev Vladi i nadamo se kako će žurno reagirati”, kazao je Davor Majetić, direktor HUP-a.

U HUP-u su pozdravili odluku Vlade o povećanju zajmova za dodatnih 45 milijuna eura, ali upozoravaju kako će velik broj poduzetnika tek osjetiti posljedice pandemije, posebno sektor proizvodnje i prerađivačke industrije, kao i sve projektno orijentirane djelatnosti koje su tokom ožujka i travnja izvršavali ranije ugovorene narudžbe, a one su sada izostale. Zato smatraju kako je za ponovno pokretanje poduzetništva, posebno mikro i malog, ključno osigurati održavanje likvidnosti jer je riječ o poduzećima i obrtima koji nemaju značajnije zalihe likvidnih sredstava obzirom na manji volumen poslovanja i niže profitne marže.

“COVID-19 zajam je trenutno jedini alat koji priječi da veliki broj mikro poduzetnika ne prestane poslovati. Za neke je nažalost već kasno – nekoliko mojih klijenata je otpustilo sve djelatnike te je pitanje da li će uopće nastaviti s poslovanjem. Brzo ukidanje predmetne linije zajma nakon svega dvadeset dana onemogućilo je mnoge tvrtke da se prijave jer su bile pred završetkom Godišnjeg financijskog izvještaja za 2019. Sada poduzetnici ne mogu nikako doći do sredstava isplatu plaća, zbog čega će uskoro doći do dodatnih masovnih otpuštanja. Izostanak likvidnih sredstava rezultat je nemogućnosti sklapanja novih poslova, ali istovremeno i posljedica nemogućnosti naplate već odrađenog posla. Bez dostupnih zajmova s povoljnim kamata iz tog kruga poduzetnici neće moći izaći”, upozorio je stručnjak za potpore i EU fondove Antonio Erceg iz Boost d.o.o.

Iz HUP-a zaključuju kako je kriza izazvana COVID-19 pandemijom tek započela, stoga poruka sektoru malih i srednjih poduzetnika, koji čine preko 99% domaćeg gospodarstva, da se mjere za osiguranje opstanka poslovanja već ukidaju svakako nije poticajna ni ohrabrujuća. Nadaju se kako će Vlada udovoljiti zahtjevima, povećati alokaciju i transparentno objaviti kolika je vrijednost zaprimljenih zahtjeva, kao i okvirni datum kada su zahtjevi dosegli sto posto alokacije, kako bi poduzetnici imali detaljne i transparentne informacije za svoje poslovne odluke.

Obrada osobnih podataka klijenata u uslužnim djelatnostima koje uvjetuju fizički kontakt, vezano uz revitalizaciju djelatnosti i mjere suzbijanja virusa COVID-19

Agencija za zaštitu osobnih podataka kao neovisno nadzorno tijelo u području zaštite osobnih podataka u Republici Hrvatskoj sukladno članku 57. stavku 1. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) SL EU L119 potaknuta upitima fizičkih i pravnih osoba vezanim za obradu osobnih podataka korisnika/klijenata u uslužnim djelatnostima koje uvjetuju fizički kontakt, u odnosu na revitalizaciju djelatnosti i mjere suzbijanja širenja virusa COVID-19 donosi sljedeću preporuku glede obrade osobnih podataka:

Člankom 5. Opće uredbe o zaštiti podataka propisana su osnovna načela koja se primjenjuju na obradu osobnih podataka (načelo zakonitosti obrade, načelo točnosti podataka, načelo ograničavanja svrhe obrade, načelo smanjenja količine podataka, načelo ograničenja pohrane i načelo cjelovitosti i povjerljivosti).

Člankom 6. Opće uredbe o zaštiti podataka je propisano da je obrada osobnih podataka zakonita samo ako i u onoj mjeri u kojoj je ispunjeno najmanje jedno od sljedećeg: ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha; obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora; obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade; obrada je nužna kako bi se zaštitili ključni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe obrada je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade; obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane.

Ističemo i da je sukladno članku 9. stavku 2. točki (i) obrada posebnih kategorija osobnih podataka, među koje spadaju i podaci o zdravlju, između ostalog dopuštena ako je nužna u svrhu javnog interesa u području javnog zdravlja.

Nadalje, od voditelja obrade se sukladno članku 24. i 32. Opće uredbe o zaštiti podataka zahtijeva da provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite kako bi osigurao učinkovitu primjenu načela zaštite podataka, kao što je smanjenje količine podataka te primjenu odgovarajućih mjera zaštite osobnih podataka kako bi mogao dokazati da se štite prava ispitanika (korisnika usluga) odnosno da se obrada osobnih podataka provodi u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka.

Slijedom navedenog, vezano uz provedbu mjera za suzbijanje virusa COVID-19, potrebno je imati na umu da je Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) u skladu sa Odlukama Stožera civilne zaštite RH objavio Preporuke za rad u uslužnim djelatnostima koje uvjetuju fizički kontakt. U točki 2.3. stavku 2. navedenih Preporuka, vezano uz obradu osobnih podataka korisnika usluga, je preporučeno da pružatelj usluge treba zabilježiti vrijeme ulaska osobe u salon, kontakt podatke (broj mobitela) i vrijeme napuštanja salona.

Dakle, voditelji obrade koji obavljaju uslužne djelatnosti dužni su voditi računa da se sukladno Preporuci HZJZ-a prikupljaju/obrađuju samo gore navedeni osobni podaci koji su relevantni za postizanje utvrđene svrhe u koju se obrađuju.

Slijedom iznijetog osim kontakt podataka (broj mobitela) korisnika usluga unutar kojeg je utemeljeno smatrati (iako nije izrijekom navedeno) i ime i prezime kako bi se znalo kome zabilježeni broj i vrijeme dolaska i odlaska pripadaju, za obradu drugih kategorija osobnih podataka (u navedenoj situaciji) ne nalazimo zakonitu osnovu iz članka 6. i 9. Opće uredbe o zaštiti podataka koja bi se primjenjivala na voditelje obrade koji se bave uslužnim djelatnostima. Osobito ne nalazimo zakonitu osnovu za prikupljanje (pri tome se misli na obradu podataka u smislu bilježenja i čuvanja takvih zapisa) posebnih kategorija osobnih podataka koji se odnose na zdravlje korisnika usluga (primjerice: podatak o simptomima respiratornih bolesti, povišenoj temperaturi, mjerama samoizolacije i sl.) budući da takva obrada posebnih kategorija osobnih podataka nije u ingerenciji predmetnih voditelja obrade. Stoga, budući da navedene informacije predstavljaju posebno osjetljive podatke, koji nisu navedeni u samim Preporukama HZJZ-a, uz pridružene i druge osobne podatke ispitanika (korisnika), prikupljanje tj. obrada istih sa aspekta zaštite osobnih podataka i primjene članka 5. Opće uredbe o zaštiti podataka smatrala bi se prekomjernom, a njihova daljnja obrada preinvazivnom.

Imajući sve navedeno u vidu, kod obrade osobnih podataka upozoravamo voditelje obrade na obvezu pridržavanja pozitivnih zakonskih propisa o zaštiti osobnih podataka, između kojih posebno ističemo uvodno spomenutu izravnu primjenu Opće uredba o zaštiti podataka.

Posebno je važno istaknuti da privola ispitanika u navedenom kontekstu suzbijanja širenja virusa COVID-19 nije primjenjiva kao zakonita osnova budući da nisu ispunjeni potrebni uvjeti za obradu osobnih podataka na temelju privole. Prije svega privola ne bi bila dobrovoljna i slobodno dana ako bi davanje usluge korisniku bilo uvjetovano davanjem privole i/ili nužnošću ispunjavanja određenih obrazaca putem kojih se prikupljaju osobni podaci.

Slijedom navedenog preporučujemo da se prilikom obrade osobnih podataka korisnika u uslužnim djelatnostima koje uvjetuju fizički kontakt, vezano uz revitalizaciju djelatnosti i mjere suzbijanja virusa COVID-19 poštuju osnovna načela obrade osobnih podataka istaknuta u članku 5. Opće uredbe o zaštiti podataka, prije svega načelo smanjenja količine podataka te da se ukoliko je prikupljanje osobnih podataka korisnika nužno (uzimajući u obzir članak 9. Opće uredbe o zaštiti podataka) prilikom takvog prikupljanja osobnih podataka vodi računa o postojanju zakonite osnove za obradu (primjenom članka 6. i 9. Opće uredbe o zaštiti podataka).

Isto tako svaki voditelj obrade dužan je voditi računa o odgovarajućoj sigurnosti osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštenog raspolaganja osobnim podacima (neovlašteni uvid, davanje na korištenje istih) te ih čuvati u obliku koji omogućuje identifikaciju korisnika usluga samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhu radi koje se osobni podaci obrađuju, primjerice u periodu dok traje pandemija COVID-19, a nakon toga je osobne podatke potrebno uništiti.

Što se tiče informiranja ispitanika o prikupljanju i obradi osobnih podataka navodimo kako svaki voditelj obrade osobnih podataka mora voditi računa o načelima transparentne i poštene obrade osobnih podataka koji zahtijevaju da se ispitanik informira o postupku obrade i njihovim svrhama. U tom slučaju, pružanje informacija je jedna od temeljnih obveza voditelja obrade neovisno o pravnoj osnovi prikupljanja i daljnje obrade osobnih podataka te je isto potrebno u svakom slučaju obrade osobnih podataka na lako dostupan i razumljiv način uz uporabu jasnog i razumljivog jezika.

Akcijski plan za smanjenje parafiskalnih nameta

Vlada RH donijela je 07.05.2020. donijela Akcijski plan za smanjenje neporeznih i parafiskalnih davanja, čijom se provedbom planira smanjenje opterećenja za gospodarstvo od 532 milijuna kuna.

Donošenje prvog Akcijskog plana za smanjenje neporeznih i parafiskalnih davanja sukladno je preporuci Vijeća Europske unije za Republiku Hrvatsku u okviru Europskog semestra, te je jedna od mjera koju se Hrvatska obvezala provesti sa ciljem pridruživanja Europskom tečajnom mehanizmu II (ERM II) i bankovnoj uniji.

Ovaj prvi Akcijski plan predviđa ukupno 50 mjera rasterećenja, a 33 mjere odnose se na smanjenje neporeznih i parafiskalnih davanja koja se plaćaju temeljem zakonskih ili podzakonskih akata.

U okviru predviđenih mjera planirano je ukidanje ili umanjenje više od 300 upravnih pristojbi koje čine prihod središnjeg državnog proračuna, a 17 mjera odnosi se na smanjenje naknada za stručne ispite.

Odabrani prijedlozi mjera rasterećenja utvrđeni su u konzultacijama s predstavnicima poslovne zajednice, među kojima su Hrvatska udruga poslodavaca (HUP), Hrvatska gospodarska komora (HGK), Američka gospodarska komora u Hrvatskoj (AmCham), Njemačko-hrvatska industrijska i trgovinska komora, Inicijativa profesionalnih računovođa Hrvatske (IPRH) te Centar za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva (CEPOR), kao i u suradnji sa nadležnim ministarstvima.

U nastavku Akcijski plan sa predviđenim mjerama:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Akcijski plan
za smanjenje neporeznih i parafiskalnih davanja

svibanj 2020.

1. UVOD

Vlada Republike Hrvatske donosi prvi Akcijski plan za smanjenje neporeznih i parafiskalnih davanja kako bi se unaprijedilo poslovno okruženje i smanjili troškovi hrvatskih gospodarstvenika.
Donošenje prvog Akcijskog plana sukladno je preporuci Vijeća Europske unije za Republiku Hrvatsku u okviru Europskog semestra, te je jedna od mjera koju se Hrvatska obvezala provesti sa ciljem pridruživanja Europskom tečajnom mehanizmu II (ERM II) i bankovnoj uniji.
Vlada Republike Hrvatske od početka mandata sustavno radi na pojednostavljenju i pojeftinjenju uvjeta za poslovanje te je tako donijela 4 akcijska plana za administrativno rasterećenje gospodarstva koji se kontinuirano provode.
Nadalje provedena je analiza neporeznih i parafiskalnih davanja, te je utvrđeno ukupno 448 davanja. Od navedenog broja, 273 naknade (61%) čine prihod proračunskih i izvanproračunskih korisnika i klasificirana su kao neporezna davanja. 175 naknada (39%) čine prihod tijela koja nisu korisnici proračuna te su klasificirana kao parafiskalna davanja.
Prema dostupnim podacima za 2018. godinu, ukupno opterećenje raznim vrstama davanja u toj godini iznosilo je 8.708.225.664,60 kn, odnosno 2,28% BDP-a. Od toga, neporezna davanja iznosila su 7.951.604.744,31 kn (91%), a parafiskalna davanja iznosila su 756.620.920,29 kn (9%) ukupno utvrđenog iznosa.
Financijsko opterećenje neporeznih davanja po zaposlenom iznosilo je 6.700,00 kn, uzmemo li okvirni broj zaposlenih u privatnom sektoru koji prema javno dostupnim izvorima iznosi približno 1.300.000. Udio koji je naplaćen od poduzetnika odnosno u gospodarske svrhe iznosi 5.285.578.723,62 odnosno 61% od ukupnih davanja.
Uslijed epidemije uzrokovane virusom COVIC-19 koja snažno utječe na gospodarsku aktivnost, u recentnom razdoblju donesen je niz odluka kojima su odgođene ili privremeno ukinute sljedeće obveze plaćanja neporeznih i parafiskalnih davanja:
1. Privremeno je ukinuta obveza plaćanja članarine Hrvatskoj gospodarskoj komori za razdoblje od 1. ožujka do 31. svibnja 2020. Procijenjeni učinak rasterećenja za gospodarstvo iznosi 4,5 milijuna kuna.
2. Privremeno je ukinuta obveza plaćanja doprinosa Hrvatskoj obrtničkoj komori za razdoblje od 1. travnja do 30. lipnja 2020. Procijenjeni učinak rasterećenja za gospodarstvo iznosi 16 milijuna kuna.
3. Izmjenama Zakona o računovodstvu prestala je obveza poduzetnika da plaćaju naknadu za objavu godišnjih financijskih izvješća. Procijenjeni učinak rasterećenja za gospodarstvo iznosi 11,3 milijuna kuna.
4. Obustavljeno je plaćanje spomeničke rente za mjesece travanj i svibanj 2020. Procijenjeni učinak rasterećenja za gospodarstvo iznosi 16,6 milijuna kuna.
5. Smanjen je postotak novčane naknade zbog neispunjenja obveze kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom sa 30% na 20%, te ukinuta obveza plaćanja za određene industrije. Za preostale obveznike koji još uvijek imaju tu obvezu, donesena je odluka o odgodi plaćanja naknade za mjesece ožujak, travanj i svibanj 2020., s mogućnošću odgode plaćanja obveza koje će nastati u naredna tri mjeseca. Gospodarstvo je time rasterećeno za 123,7 milijuna kuna
6. Gospodarski subjekti oslobođeni su plaćanja varijabilnog dijela novčane naknade za otkopanu/pridobivenu količinu mineralne sirovine za 2020. godinu: Procjena godišnje uštede za gospodarstvo iznosi 30 milijuna kuna.
Dodatno, naknada za upravljanje radio-frekvencijskim spektrom trajno je smanjena od 1. siječnja 2020. godine čime je opterećenje manje za 18,2 milijuna kuna.

Predmetni Akcijski plan predviđa ukupno 50 mjera rasterećenja.
33 mjere odnose se na smanjenje neporeznih i parafiskalnih davanja koja se plaćaju temeljem zakonskih ili podzakonskih akata. U okviru predviđenih mjera planirano je ukidanje ili umanjenje upravnih pristojbi koje čine prihod središnjeg državnog proračuna.
17 mjera odnosi se na smanjenje naknada za stručne ispite.
Provedbom mjera iz ovog Akcijskog plana smanjenje opterećenja za gospodarstvo procjenjuje se na 531.995.772,62 kn što čini 6,11% % u odnosu na naplaćeni iznos u 2018. godini.
Kumulativno sa mjerama koje su usvojene od početka 2020. godini, u kontekstu suzbijanja negativnih posljedica uzrokovanih epidemijom COVID-19, ukupno rasterećenje gospodarstva iznosi 752.338.386,45 kn odnosno 8,64 % u odnosu na podatke evidentirane u 2018. godini.

Odabrani prijedlozi mjera rasterećenja utvrđeni su u konzultacijama s predstavnicima poslovne zajednice, među kojima su Hrvatska udruga poslodavaca (HUP), Hrvatska gospodarska komora (HGK), Američka gospodarska komora u Hrvatskoj (AmCham), Njemačko-hrvatska industrijska i trgovinska komora, Inicijativa profesionalnih računovođa Hrvatske (IPRH) te Centar za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva (CEPOR), kao i u suradnji sa nadležnim ministarstvima.
2. MJERE SMANJENJA NEPOREZNIH I PARAFISKALNIH DAVANJA

# Naziv davanja Predložena mjera rasterećenja Nadležno tijelo Način provedbe Godišnji iznos – gospodarstvo (kn) Procjena rasterećenja provedbom mjere (kn) Rok provedbe
1 Članarina – Hrvatska gospodarska komora (HGK) Osloboditi od članarine pravne osobe osnovane i upisane u Sudski registar nakon 1. siječnja 2021. za razdoblje od 24 mjeseca od dana osnivanja Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta
u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom Izmjena Odluke o financiranju Hrvatske gospodarske komore 151.579.174,89 17.025.521,76 IV. kvartal 2020.
2 Članarina Hrvatska obrtnička komora (HOK) Osloboditi od članarine u trajanju od 24 mjeseca sve obrte osnovane nakon 1. siječnja 2021. godine Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta u suradnji s Hrvatskom obrtničkom komorom Izmjena Odluke o obveznom komorskom doprinosu za jedinstveni sustav organiziranosti obrta – čl.2. 58.847.851,29 16.000.000,00 IV. kvartal 2020.
3 Naknada za koncesiju za osnivanje slobodnih zona Ukidanje obveze plaćanja naknade za koncesiju za osnivanje slobodnih zona Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta Izmjena Zakona o slobodnim zonama (“Narodne novine”, br. 44/96, 78/99, 127/00, 92/05, 85/08 i 148/13) 581.190,94 581.190,94 II. kvartal 2020.
4 Naknada gospodarenja otpadnim baterijama i akumulatorima Smanjiti jedinični iznos naknade za 6% za sve obveznike Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Izmjena Uredbe o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima, („Narodne novine“, broj 105/15) 5.834.009,46 350.040,57 II. kvartal 2020.

# Naziv davanja Predložena mjera rasterećenja Nadležno tijelo Način provedbe Godišnji iznos – gospodarstvo (kn) Procjena rasterećenja provedbom mjere (kn) Rok provedbe
5 Posebna naknada za okoliš na vozila na motorni pogon Smanjiti jedinične iznose naknada za 5%;
Smanjiti jedinične iznose naknada za vozila na hibridni način pogona za 50%;
Vozila na električni ili alternativni način pogona osloboditi obveze plaćanja Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Izmjena Uredbe o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon 199.323.741,87 9.871.107,31 IV. kvartal 2020.
6
Naknada na emisiju u okoliš ugljikovog dioksida (CO2)
Smanjiti jedinični iznos naknade za 20% za sve obveznike Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Izmjena Odluke ministra o visini naknade na emisiju u okoliš ugljikovog dioksida (CO2) 7.194.485,62 1.438.897,12 IV. kvartal 2020.
7 Vodni doprinos

Smanjiti jedinični iznos naknade za 50% za sve obveznike
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Prijedlog Uredbe o Izmjeni uredbe o visini vodnog doprinosa 239.748.685,00 119.874.342,50 II. kvartal 2020.
8 Naknada za izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti Smanjiti iznos naknada za izdavanje dozvola za sve energetske djelatnosti za 25%. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Izmjena pregleda naknade za rad Hrvatske energetske regulatorne agencije u Odluci o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti 1.530.000,00 382.500,00 II. kvartal 2020.

# Naziv davanja Predložena mjera rasterećenja Nadležno tijelo Način provedbe Godišnji iznos – gospodarstvo (kn) Procjena rasterećenja provedbom mjere (kn) Rok provedbe
9 Naknada gospodarenja otpadnim gumama Smanjiti jedinični iznos naknade za 3% za sve obveznike Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Izmjena Odluke o izmjenama naknada u sustavima gospodarenja otpadnim vozilima i otpadnim gumama („Narodne novine“, broj 40/15) 36.368.913,54 1.091.067,40 II. kvartal 2020.
10 Naknada zbrinjavanja otpadnih mazivih ulja Smanjiti jedinični iznos naknade za 10% za sve obveznike Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Izmjena Odluke ministra o izmjeni naknade u sustavu gospodarenja otpadnim uljima („Narodne novine“, broj 95/15) 19.532.915,94 1.953.291,59 II. kvartal 2020.
11 Naknada za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije Energetski intenzivnoj industriji smanjuje se naknada za poticanje Ministarstvo zaštite okoliša i energetike 1. Program državnih potpora za umanjenje visine naknade za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju;
2. Uredba o kriterijima za plaćanje umanjene naknade za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju;
3. Odluka o izmjeni Odluke o naknadi za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju 1.598.646.786,60 75.000.000,00 III. kvartal 2020.
# Naziv davanja Predložena mjera rasterećenja Nadležno tijelo Način provedbe Godišnji iznos – gospodarstvo (kn) Procjena rasterećenja provedbom mjere (kn) Rok provedbe
12 Naknada koju plaća trgovac koji stavlja u promet na domaće tržište tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluorirane stakleničke plinove, a za pokriće troškova prikupljanja, obnavljanja, oporabe i uništavanja kontroliranih tvari i/ili fluoriranih stakleničkih plinova Smanjenje naknade za 50% Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Izmjena Uredbe o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima – čl 14. 338.213,28 169.106,50 III. kvartal 2020.
13 Troškovi postupka registracije određenih kategorija hrane (dodaci prehrani i hrana sa zdravstvenim tvrdnjama )
Smanjiti jedinični iznos naknade za 40% za slučaj obavijesti o stavljanju na tržište

Smanjiti jedinični iznos naknade za 25% za slučaj ishođenja rješenja

Ministarstvo zdravstva Izmjena Odluke ministra zdravstva 653.500,00 205.600,00 III. kvartal 2020.
14 HACZ robna naknada
Smanjiti iznos naknade sa 0,02 EUR/kg na 0,01 EUR/kg po toni prevezene robe/tereta u linijskom i povremenom zračnom prijevozu u odlasku Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u suradnji s Agencijom za civilno zrakoplovstvo Izmjena Naredbe o visini naknada za rad Agencije za civilno zrakoplovstvo („Narodne novine“, broj 40/10, KLASA: 011-01/10-05/14, URBROJ: 530-09-10-2, 19.03.2010. godine) – čl. 3 1.413.151,58 706.575,79 IV. kvartal 2020.
# Naziv davanja Predložena mjera rasterećenja Nadležno tijelo Način provedbe Godišnji iznos – gospodarstvo (kn) Procjena rasterećenja provedbom mjere (kn) Rok provedbe
15 Godišnja naknada za uporabu neuparenog radiofrekvencijskog spektra
Smanjiti iznos godišnje naknade za uporabu neuparenog radiofrekvencijskog spektra za 50%

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
Izmjena Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra

225.413.333,33 99.840.000,00 II. kvartal 2020.
16 Članarina turističkim zajednicama Smanjiti iznos članarine za obveznike, ukupno smanjenje 12% Ministarstvo turizma Izmjena Zakona o članarinama u turističkim zajednicama („Narodne novine“, broj 52/19) 224.142.113,44 26.897.053,61 II. kvartal 2020.
17
Naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma
Osloboditi plaćanja pravne i fizičke osobe koje su obveznici plaćanja poreza na dobit te fizičke osobe koje su obveznici plaćanja poreza na dohodak, a koje imaju prihod manji od 7,5 milijuna kn
Ministarstvo poljoprivrede Izmjena Zakona o šumama („Narodne novine“, br. 68/19, 115/18 i 98/19, čl.65.) 198.052.563,98 13.863.679,47 II. kvartal 2020.
18 Naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma Smanjenje stope sa 0,0265% na 0,024% od ukupnog prihoda ili ukupnih primitaka Ministarstvo poljoprivrede
Izmjena Zakona o šumama („Narodne novine“, br. 68/19, 115/18 i 98/19, čl.65. st.1.)
19.000.000,00 II. kvartal 2020.
# Naziv davanja Predložena mjera rasterećenja Nadležno tijelo Način provedbe Godišnji iznos – gospodarstvo (kn) Procjena rasterećenja provedbom mjere (kn) Rok provedbe
19 Naknada za troškove redovitog pregleda strojeva za primjenu pesticida
– prskalica do radnog zahvata 12 m (jednostruki nosač diza) Smanjenje jedinične cijene sa 400,00 na 200,00 kuna Ministarstvo poljoprivrede u suradnji sa ovlaštenom ispitnom stanicom
Izmjena Zakona o održivoj uporabi pesticida („Narodne novine“ br. 14/14 i 115/18) i Pravilnika o visini naknada za obavljanje poslova u skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida *Ukupni iznos za davanja pod točkama 19. – 27. iznosi

1.200.000,00 *Ukupni iznos rasterećenja za davanja pod točkama 19. – 27. iznosi

600.000,00 II. kvartal 2020.
20 Naknada za troškove redovitog pregleda strojeva za primjenu pesticida
– prskalica radnog zahvata od 12 do 18 m (jednostruki nosač diza) Smanjenje jedinične cijene sa 500,00 na 250,00 kuna Ministarstvo poljoprivrede u suradnji sa ovlaštenom ispitnom stanicom Izmjena Zakona o održivoj uporabi pesticida („Narodne novine“ br. 14/14 i 115/18) i Pravilnika o visini naknada za obavljanje poslova u skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida II. kvartal 2020.
21 Naknade za troškove redovitog pregleda strojeva za primjenu pesticida
– prskalica radnog zahvata od 18 do 24 m (jednostruki nosač diza) Smanjenje jedinične cijene sa 600,00 na 300,00 kuna Ministarstvo poljoprivrede u suradnji sa ovlaštenom ispitnom stanicom Izmjena Zakona o održivoj uporabi pesticida („Narodne novine“ br. 14/14 i 115/18) i Pravilnika o visini naknada za obavljanje poslova u skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida II. kvartal 2020.
# Naziv davanja Predložena mjera rasterećenja Nadležno tijelo Način provedbe Godišnji iznos – gospodarstvo (kn) Procjena rasterećenja provedbom mjere (kn) Rok provedbe
22 Naknada za troškove redovitog pregleda strojeva za primjenu pesticida
– prskalica radnog zahvata preko 24 m (jednostruki nosač diza) Smanjenje jedinične cijene sa 700,00 na 350,00 kuna Ministarstvo poljoprivrede u suradnji sa ovlaštenom ispitnom stanicom
Izmjena Zakona o održivoj uporabi pesticida („Narodne novine“ br. 14/14 i 115/18) i Pravilnika o visini naknada za obavljanje poslova u skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida

*Ukupni iznos za davanja pod točkama 19. – 27. iznosi

1.200.000,00

*Ukupni iznos rasterećenja za davanja pod točkama 19. – 27. iznosi

600.000,00

II. kvartal 2020.
23
Naknada za troškove redovitog pregleda strojeva za primjenu pesticida
– prskalica do radnog zahvata 12 m (višestruki nosač diza)

Smanjenje jedinične cijene sa 500,00 na 250,00 kuna Ministarstvo poljoprivrede u suradnji sa ovlaštenom ispitnom stanicom Izmjena Zakona o održivoj uporabi pesticida („Narodne novine“ br. 14/14 i 115/18) i Pravilnika o visini naknada za obavljanje poslova u skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida II. kvartal 2020.
24 Naknada za troškove redovitog pregleda strojeva za primjenu pesticida
– prskalica radnog zahvata od 12 do 18 m (višestruki nosač diza)
Smanjenje jedinične cijene sa 600,00 na 300,00 kuna Ministarstvo poljoprivrede u suradnji sa ovlaštenom ispitnom stanicom Izmjena Zakona o održivoj uporabi pesticida („Narodne novine“ br. 14/14 i 115/18) i Pravilnika o visini naknada za obavljanje poslova u skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida II. kvartal 2020.
# Naziv davanja Predložena mjera rasterećenja Nadležno tijelo Način provedbe Godišnji iznos – gospodarstvo (kn) Procjena rasterećenja provedbom mjere (kn) Rok provedbe

25
Naknada za troškove redovitog pregleda strojeva za primjenu pesticida
– prskalica radnog zahvata od 18 m do 24 m (višestruki nosač diza) Smanjenje jedinične cijene sa 700,00 na 350,00 kuna
Ministarstvo poljoprivrede u suradnji sa ovlaštenom ispitnom stanicom Izmjena Zakona o održivoj uporabi pesticida („Narodne novine“ br. 14/14 i 115/18) i Pravilnika o visini naknada za obavljanje poslova u skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida 1.200.000,00
*Ukupni iznos za davanja pod točkama 19. – 27. iznosi

1.200.000,00
II. kvartal 2020.
26 Naknada za troškove redovitog pregleda strojeva za primjenu pesticida
– prskalica radnog zahvata preko 24 m (višestruki nosač diza)
Smanjenje jedinične cijene sa 800,00 na 400,00 kuna Ministarstvo poljoprivrede u suradnji sa ovlaštenom ispitnom stanicom Izmjena Zakona o održivoj uporabi pesticida („Narodne novine“ br. 14/14 i 115/18) i Pravilnika o visini naknada za obavljanje poslova u skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida

*Ukupni iznos rasterećenja za davanja pod točkama 19. – 27. iznosi

600.000,00 II. kvartal 2020.
27
Naknada za troškove redovitog pregleda uređaja za primjenu pesticida
– raspršivača do 10 diza
Smanjenje jedinične cijene sa 400,00 na 200,00 kuna Ministarstvo poljoprivrede u suradnji sa ovlaštenom ispitnom stanicom
Izmjena Zakona o održivoj uporabi pesticida („Narodne novine“ br. 14/14 i 115/18) i Pravilnika o visini naknada za obavljanje poslova u skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida II. kvartal 2020.
# Naziv davanja Predložena mjera rasterećenja Nadležno tijelo Način provedbe Godišnji iznos – gospodarstvo (kn) Procjena rasterećenja provedbom mjere (kn) Rok provedbe
28 Naknada za usluge administrativne kontrole za transnacionalne i međuregionalne programe suradnje Ukidanje davanja Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije Odluka Ministra po dobivanju suglasnosti Upravljačkih tijela transnacionalnih i međuregionalnim programa suradnje 2.019.100,00 2.019.100,00 II. kvartal 2020.
29 Naknada za usluge terenske kontrole za transnacionalne i međuregionalne programe suradnje Ukidanje davanja Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije Odluka Ministra po dobivanju suglasnosti Upravljačkih tijela transnacionalnih i međuregionalnim programa suradnje 6.450,00 6.450,00 II. kvartal 2020.
30 Naknada za održavanje sustava ovlaštenih tijela
Smanjenje naknada koje ovlaštena tijela plaćaju mjesečno prema ukupnom broju ovjerenih mjerila i izdanih ovjernica od strane ovlaštenog tijela u proteklom mjesecu.
Smanjenje naknade od 15 % – za sva ovjerena mjerila osim komunalnih mjerila smanjiti na 10 %
Smanjenje naknade od 10 % – za ovjerena komunalna mjerila smanjiti na 5 %
Državni zavod za mjeriteljstvo Izmjena Pravilnika o visini i načinu plaćanja naknade za mjeriteljske poslove koje obavlja Državni zavod za mjeriteljstvo ili ovlašteno tijelo („Narodne novine“, br. 121/14 i 66/19 – čl. 9. st. 2 i st. 3 2.616.276,65 983.897,35 IV. kvartal 2020.
# Naziv davanja Predložena mjera rasterećenja Nadležno tijelo Način provedbe Godišnji iznos – gospodarstvo (kn) Procjena rasterećenja provedbom mjere (kn) Rok provedbe
31 Naknada za usluge posebne obrade podataka na zahtjev korisnika Smanjenje naknade za 10% Državni zavod za statistiku
Donošenje Pravilnika sukladno čl. 81 Zakona o službenoj statistici („Narodne novine“, broj 25/20) 476.873,19 47.687,32 IV. kvartal 2020.
32 Naknada za stvarne troškove uporabe podataka dokumentacije državne izmjere, katastra nekretnina, katastra infrastrukture, registra zgrada, registra prostornih jedinica i registra geografskih imena te za određena postupanja po zahtjevu Ukidanje naplate stvarnih troškova uporabe podataka dokumentacije državne izmjere, katastra nekretnina, katastra infrastrukture, registra zgrada, registra prostornih jedinica i registra geografskih imena te za određena postupanja po zahtjevu stranaka Državna geodetska uprava Izmjena Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina („Narodne novine“, broj 112/18, čl. 171.) 16.505.544,08 16.505.544,08 II. kvartal 2021.
33 Upravne pristojbe Smanjenje /ukidanje upravnih pristojbi koje čine prihod državnog proračuna Ministarstvo financija u suradnji s nadležnim tijelima Izmjena propisa prema popisu u nastavku 188.312.246,00 97.863.191,31 I. kvartal 2021.
3.179.998.907,40 522.275.844,62


Za provedbu mjere pod rednim brojem 33 smanjenja ili ukidanja upravnih pristojbi koje čine prihod državnog proračuna potrebno je izmijeniti 26 propisa, pri čemu su nadležna tijela obvezna voditi računa o tome da se vremenski uskladi stupanje na snagu izmijenjenih akata:
Način provedbe smanjenja i/ili ukidanje upravnih pristojbi
koje čine prihod državnog proračuna Nadležno tijelo Rok provedbe
1. Izmjena Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16) Ministarstvo financija I. kvartal 2021.
2. Izmjena Uredbe o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, br. 8/17, 37/17, 129/17, 18/19, 97/19 i 128/19) Ministarstvo financija I. kvartal 2021.
3. Izmjena Zakona o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“, br. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17 i 70/19, čl. 253.) Ministarstvo unutarnjih poslova I. kvartal 2021.
4. Izmjena Pravilnika o sadržaju i izgledu čuvarske i zaštitarske iskaznice te iskaznice zaštitara-tehničara („Narodne novine“, broj 31/11, čl. 6.) Ministarstvo unutarnjih poslova I. kvartal 2021.
5. Izmjena Pravilnika o sadržaju i izgledu detektivske iskaznice privatnog detektiva („Narodne novine“, broj 37/10, čl. 4.) Ministarstvo unutarnjih poslova I. kvartal 2021.
6. Izmjena Pravilnika o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara („Narodne novine“, broj 44/12, čl. 7.) Ministarstvo unutarnjih poslova I. kvartal 2021.
7. Izmjena Pravilnika o dozvoli za miniranje („Narodne novine“, br. 57/06, 21/07 i 119/07, čl. 4.) Ministarstvo unutarnjih poslova I. kvartal 2021.
8. Izmjena Pravilnika o obavješćivanju, registriranju i odobrenjima te prometu izvorima ionizirajućeg zračenja („Narodne novine“, broj 54/18, čl. 13., 15., 19., 26., 27., 29. i 30.) Ministarstvo unutarnjih poslova I. kvartal 2021.
9. Izmjena Zakona o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine“, br. 41/18 i 98/19, čl. 23.) Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture I. kvartal 2021.
10. Izmjena Pravilnika o stručnom osposobljavanju vozača vozila za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu („Narodne novine“, br. 96/09 i 96/13, Prilog 2.a.) Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture I. kvartal 2021.
11. Donošenje Pravilnika o obavljanju javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu („Narodne novine“, broj 116/19, čl. 25.) Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture I. kvartal 2021.
12. Izmjena Pravilnika o davanju odobrenja za stavljanje lijeka u promet („Narodne novine“, broj 83/13, čl. 9., 27., 39. i 40.) Ministarstvo zdravstva I. kvartal 2021.
13. Izmjena Pravilnika o bitnim zahtjevima, razvrstavanju, upisu proizvođača u očevidnik medicinskih proizvoda te ocjenjivanja sukladnosti medicinskih proizvoda („Narodne novine“, broj 84/13, čl. 12.) Ministarstvo zdravstva I. kvartal 2021.
14. Izmjena Pravilnika o uvjetima za davanje proizvodne dozvole, zahtjevima dobre proizvođačke prakse te potvrdi o provođenju dobre proizvođačke prakse za lijekove („Narodne novine“, broj 83/13, čl. 24.) Ministarstvo zdravstva I. kvartal 2021.
15. Izmjena Pravilnika o dobroj praksi u prometu lijekova, davanju dozvola za promet na veliko lijekovima, davanju dozvola za posredovanje lijekovima i davanju potvrde o dobroj praksi u prometu lijekovima na veliko („Narodne novine“, broj 83/13, čl. 64. i 68.) Ministarstvo zdravstva I. kvartal 2021.
16. Izmjena Pravilnika o uvjetima za davanje dozvole specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima („Narodne novine“, broj 122/14, čl. 12.) Ministarstvo zdravstva I. kvartal 2021.
17. Izmjena Pravilnika o uvjetima za davanje dozvole specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo medicinskim proizvodima („Narodne novine“, broj 133/13, čl. 8.)
Ministarstvo zdravstva I. kvartal 2021.
18. Izmjena Pravilnika o uvjetima i načinu utvrđivanja zahtjeva dobre proizvođačke prakse i dobre prakse u prometu na veliko djelatnih tvari te o postupku upisa u očevidnik proizvođača, uvoznika i veleprodaja djelatnih tvari i davanju potvrde o provođenju dobre proizvođačke prakse („Narodne novine“, broj 83/13, čl. 31.) Ministarstvo zdravstva I. kvartal 2021.
19. Izmjena Pravilnika o davanju odobrenja za paralelni uvoz lijeka („Narodne novine“, broj 122/14, čl. 4. i 8.) Ministarstvo zdravstva I. kvartal 2021.
20. Izmjena Pravilnika o kliničkim ispitivanjima lijekova i dobroj kliničkoj praksi („Narodne novine“, br. 25/15 i 124/15, čl.16.) Ministarstvo zdravstva I. kvartal 2021.
21. Izmjena Pravilnika o obrascima zahtjeva za robu s dvojnom namjenom („Narodne novine“, br. 44/14 i 20/17, čl. 4.) Ministarstvo vanjskih i europskih poslova I. kvartal 2021.
22. Izmjena Pravilnika o obrascu zahtjeva za izdavanje međunarodne uvozne potvrde, potvrde o krajnjem korištenju i potvrde o primitku robe s dvojnom namjenom („Narodne novine“, br. 44/14 i 20/17, čl. 2.) Ministarstvo vanjskih i europskih poslova I. kvartal 2021.
23. Izmjena Pravilnika o izdavanju vodopravnih akata („Narodne novine“, broj 9/20., čl. 9., 10., 11., 12., 16., 20. i 36., Prilog II) Ministarstvo zaštite okoliša i energetike I. kvartal 2021.
24. Izmjena Pravilnika o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica („Narodne novine“, br. 66/09, 108/09, 8/10, 108/14, 24/15, 124/15 i 1/19, čl. 41.) Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta I. kvartal 2021.
25. Izmjena Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina („Narodne novine“, broj 112/18, čl. 171.) Državna geodetska uprava II. kvartal 2021.
26. Zakon o upravnim pristojbama u području intelektualnog vlasništva („Narodne novine“, br. 64/00, 160/04, 62/08, 30/09, i 49/11) Državni zavod za intelektualno vlasništvo I. kvartal 2021.

3. MJERE SMANJENJA NAKNADA ZA STRUČNE ISPITE
# Naziv davanja Način provedbe Tijelo nadležno za provedbu Jedinični iznos (kn) Godišnji iznos (kn) Procjena rasterećenja (kn) Rok provedbe
1
Naknada troškova polaganja stručnog ispita za zastupnika u svrhu stjecanja ovlaštenja za zastupanje stranaka u postupcima priznavanja prava industrijskog vlasništva
Izmjena Uredbe o naknadama za posebne troškove i troškove za pružanje informacijskih usluga Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo
– čl. 45. st. 1. Ministarstvo znanosti i obrazovanja u suradnji sa Državnim zavodom za intelektualno vlasništvo 9.000,00
(ako kandidat već ima položen ispit za zastupnika za jedno od prava, patent ili žig, kod polaganja ispita za drugo pravo iznos se umanjuje za 30% te iznosi 6.300,00) 33.300,00 8.325,00 III. kvartal 2020.
2
Naknada troškova polaganja popravnog ispita za zastupnika u svrhu stjecanja ovlaštenja za zastupanje stranaka u postupcima priznavanja prava industrijskog vlasništva
Izmjena Uredbe o naknadama za posebne troškove i troškove za pružanje informacijskih usluga Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo
– čl. 45. st. 2. Ministarstvo znanosti i obrazovanja u suradnji sa Državnim zavodom za intelektualno vlasništvo 5.000,00 5.000,00 1.250,00 III. kvartal 2020.
3 Naknada za sokolarski ispit
Izmjena Pravilnika o sokolarstvu
– čl. 18. st. 1. Ministarstvo poljoprivrede 500,00 4.800,00 1.200,00 IV. kvartal 2020.

# Naziv davanja Način provedbe Tijelo nadležno za provedbu Jedinični iznos (kn) Godišnji iznos (kn) Procjena rasterećenja (kn) Rok provedbe
4 Provedba dopunske izobrazbe
profesionalnih korisnika pesticida, distributera pesticida i savjetnika o zaštiti bilja i sigurnoj uporabi pesticida Izmjena Zakona o održivoj uporabi pesticida („Narodne novine“ br. 14/14 i 115/18) i Pravilnika o visini naknada za obavljanje poslova u skladu s navedenim Zakonom Ministarstvo poljoprivrede u suradnji sa ovlaštenom institucijom koja provodi izobrazbu smanjenje visine maksimalne naknade sa 300,00 na 50,00 9.000.000,00 6.000.000,00 II. kvartal 2020.
5
Provedba ispita
profesionalnih korisnika pesticida, distributera pesticida i savjetnika o zaštiti bilja i sigurnoj uporabi pesticida Izmjena Zakona o održivoj uporabi pesticida („Narodne novine“ br. 14/14 i 115/18) i Pravilnika o visini naknada za obavljanje poslova u skladu s navedenim Zakonom Ministarstvo poljoprivrede u suradnji sa ovlaštenom institucijom koja provodi izobrazbu smanjenje visine maksimalne naknade sa 50,00 na 20,00 1.500.000,00 900.000,00 II. kvartal 2020.
6

Provedba osnovne izobrazbe
profesionalnih korisnika pesticida, distributera pesticida i savjetnika o zaštiti bilja i sigurnoj uporabi pesticida

Izmjena Zakona o održivoj uporabi pesticida („Narodne novine“ br. 14/14 i 115/18) i Pravilnika o visini naknada za obavljanje poslova u skladu s navedenim Zakonom

Ministarstvo poljoprivrede u suradnji sa ovlaštenom institucijom koja provodi izobrazbu
smanjenje visine maksimalne naknade sa 600,00 na 200,00 10.500.000,00 2.100.000,00 II. kvartal 2020.
# Naziv davanja Način provedbe Tijelo nadležno za provedbu Jedinični iznos (kn) Godišnji iznos (kn) Procjena rasterećenja (kn) Rok provedbe
7 Naknada za polaganje stručnog ispita za obavljanje djelatnosti prikupljanja određenih fluoriranih stakleničkih plinova iz visokonaponskih sklopnih aparata koji sadrže sumporov heksafluorid (SF6) Izmjena Odluke o iznosu naknade za polaganje stručnog ispita za obavljanje djelatnosti prikupljanja određenih fluoriranih stakleničkih plinova iz visokonaponskih sklopnih aparata koji sadrže sumporov heksafluorid (SF6) na način da naknadu pokriva Hrvatska elektroprivreda Ministarstvo zaštite okoliša i energetike 950,00 16.320,00 16.320,00 II. kvartal 2020.
8 Naknada za polaganje stručnog ispita za obavljanje djelatnosti prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i održavanja ili servisiranja rashladnih i klimatizacijskih uređaja, dizalica topline koji sadrže tvari koje oštećuju ozonski sloj ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise te za obavljanje djelatnosti prikupljanja tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova iz klimatizacijskih sustava u motornim vozilima Izmjena Odluke o iznosu naknade za polaganje stručnog ispita za obavljanje djelatnosti prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i održavanja ili servisiranja rashladnih i klimatizacijskih uređaja, dizalica topline koji sadrže tvari koje oštećuju ozonski sloj ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise te za obavljanje djelatnosti prikupljanja tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova iz klimatizacijskih sustava u motornim vozilima na način da naknadu pokriva Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike 1.100,00 330.000,00 330.000,00 II. kvartal 2020.
# Naziv davanja Način provedbe Tijelo nadležno za provedbu Jedinični iznos (kn) Godišnji iznos (kn) Procjena rasterećenja (kn) Rok provedbe
9
Naknada za stručni ispit za samostalno obavljanje geoloških istraživanja Izmjena Rješenja ministra o visini naknade za stručni ispit za samostalno obavljanje geoloških istraživanja Ministarstvo znanosti i obrazovanja 1.600,00 14.400,00 2.800,00 IV. kvartal 2020.
10 Naknada za stručni ispit pomorskog agenta
Izmjena Pomorskog zakonika („Narodne novine, br. 181/04, 76/07,146/08, 61/11, 56/13, 26/15 i 17/19) Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture 1.500,00
ili 3.000,00 40.670,00 12.000,00 IV. kvartal 2020.
11
Naknada za ispit o stručnoj osposobljenosti za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza
Izmjena Pravilnika o ispitu o stručnoj osposobljenosti za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza – čl. 26., st. 1.
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom i Hrvatskom obrtničkom komorom
1.500,00 955.500,00 238.875,00 IV. kvartal 2020.
12 Taksa za ispit provjere stručnosti za obnavljanje odobrenja Izmjena Cjenika usluga Hrvatske ljekarničke komore
Ministarstvo zdravstva u suradnji s Hrvatskom ljekarničkom komorom
1.500,00 4.500,00 1.125,00 IV. kvartal 2020.

# Naziv davanja Način provedbe Tijelo nadležno za provedbu Jedinični iznos (kn) Godišnji iznos (kn) Procjena rasterećenja (kn) Rok provedbe
13 Provjera stručnosti od strane Hrvatske komore fizioterapeuta Izmjena odluke Hrvatske komore fizioterapeuta kojom se smanjuje iznos naknade Ministarstvo zdravstva u suradnji s Hrvatskom komorom fizioterapeuta 2.500,00 269.132,01 67.283,00 III. kvartal 2020.
14 Upisnina za ponovljeni upis u Hrvatsku komoru fizioterapeuta Izmjena odluke Hrvatske komore fizioterapeuta kojom se ukida naknada Ministarstvo zdravstva u suradnji sa Hrvatskom komorom fizioterapeuta 2.000,00 Nisu prikupljeni prihodi po toj osnovi u 2018. i 2019. godini Ukida se III. kvartal 2020
15 Upisnina za treći i svaki idući upis u Hrvatsku komoru fizioterapeuta Izmjena odluke Hrvatske komore fizioterapeuta kojom se ukida naknada Ministarstvo zdravstva u suradnji sa Hrvatskom komorom fizioterapeuta 3.000,00 prilikom trećeg upisa, uvećano za 1.000,00 prilikom svakog dodatnog upisa Ukida se III. kvartal 2020
16 Naknada za stručni ispit za obavljanje stručnih geodetskih poslova Izmjena Odluke ravnatelja Državne geodetske uprave o iznosu troškova polaganja stručnog ispita Državna geodetska uprava 1.500,00 147.000,00 36.750,00 IV. kvartal 2020.
17 Naknada za ispit za ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera Izmjene Pravilnika o uvjetima i načinu polaganja ispita za ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera te obliku i sadržaju službene iskaznice ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera
– čl. 9. st. 3. Državni zavod za mjeriteljstvo 500,00 16.000,00 4.000,00 IV. kvartal 2020.
22.836.622,01 9.719.928,00