MOBILIZACIJA POSTROJBI CIVILNE ZAŠTITE – INFO ZA POSLODAVCE

U ovoj kriznoj situaciji zbog COVID-19 virusa, moguće je očekivati da ćete dobiti naloge Stožera Civilne zaštite ili Crvenog križa za mobilizacijom radnika koji su volonteri ili pripadnici istih.

Sukladno st. 3. Pravilnika o mobilizaciji, uvjetima, i načinu rada operativnih sustava civilne zaštite, Operativne snage nalogom mobilizira središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove civilne zaštite i izvršno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na temelju relevantnih podataka sustava ranog upozoravanja, kada izvanredni događaj ima tendenciju razvoja u veliku nesreću i katastrofu ili kada je proglašena velika nesreća i katastrofa.Za potrebe provođenja mobiliziranja operativnih snaga – ljudstva, sredstava i opreme, nadležno tijelo koristi se shemom mobiliziranja operativnih snaga koja je sastavni dio Plana djelovanja civilne zaštite određene hijerarhijske razine sustava civilne zaštite.

U slučaju mobiliziranja radnika, poslodavac ima pravo na povrat plaće radnika sukladno čl. 3. Uredbe o načinu i uvjetima za ostvarivanje materijalnih prava mobiliziranih pripadnika postrojbi Civilne zaštite.

UPUTA POSLODAVCIMA:

Mobilizirani pripadnik koji je u radnom odnosu za vrijeme sudjelovanja u aktivnostima sustava civilne zaštite ostvaruje sva prava iz radnog odnosa.

Poslodavac ostvaruje pravo na povrat plaće koju je isplatio mobiliziranom pripadniku za razdoblje mobilizacije
Poslodavac je dužan nadležnom tijelu podnijeti zahtjev za naknadu plaće, u roku od 30 dana od dana demobilizacije, s priloženim obračunom isplaćene plaće (IP1) za mjesec u kojem je izvršena mobilizacija te potvrdom o mobilizaciji koju izdaje nadležno tijelo, a isplatna lista, odnosno obračun isplaćene plaće (IP1) mora biti izrađen sukladno nalogu za mobilizaciju.

Mjere HZZ-a za očuvanje radnih mjesta dostupne obrtnicima koji koriste mjeru za samozapošljavanje i novoosnovanim obrtima

Nakon donošenja prvog dijela mjera za pomoć gospodarstvu i uspostavljanja kriterija za korištenje tih mjera, Hrvatska obrtnička komora uputila je dodatne zahtjeve prema nadležnim institucijama, kako bi se osigurala dosljedna provedba mjera za sve obrtnike.

Hrvatska obrtnička komora svojim je nastojanjima ishodila da obrtnici koji su korisnici mjere samozapošljavanja HZZ-a, uz stavljanje te mjere u moratorij, mogu koristiti mjeru za očuvanje radnih mjesta za sebe osobno, kao i za svoje djelatnike.

Osim toga, prihvaćen je zahtjev Hrvatske obrtničke komore da se korištenje mjere za očuvanje radnih mjesta proširi i na novoosnovane obrte te prema tome, svi oni koji su obrt registrirali prije 29. veljače 2020. godine, također mogu predati zahtjev za ostvarenje te mjere.

Hrvatska obrtnička komora i dalje ustraje u svojim naporima u realizaciji što povoljnijih uvjeta poslovanja za obrtnike te s drugim nadležnim institucijama radi na iznalaženju rješenja za sve aspekte obrtništva.

Najnovije upute za korištenje mjera HZZ-a, koje je izradila Hrvatska obrtnička komora možete pronaći u nastavku:

Radimo s Vama za Vas
1/5
1. DA LI JA KAO OBRTNIK MOGU OSTVARITI PRAVO NA POTPORU?
1/ OBRTNIK obveznik poreza na dohodak
– MOŽE OSTVARITI pravo na potporu za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim
koronavirusom za svoje djelatnike u iznosu od 3.250,00 kn (uz zadovoljavanje ostalih uvjeta)
– MOŽE OSTVARITI pravo na potporu za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim
koronavirusom za sebe osobno u iznosu od 3.250,00 kn (uz zadovoljavanje ostalih uvjeta)
– MOŽE OSTVARITI pravo na potporu za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim
koronavirusom za sebe osobno u iznosu od 3.250,00 kn (uz zadovoljavanje ostalih uvjeta) čak i
kada zapošljava više od 10 djelatnika
– MOŽE OSTVARITI pravo na potporu za radnike i za sebe osobno ako je
obrt registriran prije 29.02.2020.
– MOŽE OSTVARITI pravo na potporu za sebe osobno ako unazad 12 mjeseci koristi mjeru
potpore za samozapošljavanje
* 2/ OBRTNIK obveznik paušalnog poreza na dohodak „paušalist“
– MOŽE OSTVARITI pravo na potporu za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim
Koronavirusom za svoje djelatnike u iznosu od 3.250,00 kn (uz zadovoljavanje ostalih uvjeta)
– MOŽE OSTVARITI pravo na potporu za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim
Koronavirusom za sebe osobno u iznosu od 3.250,00 kn (uz zadovoljavanje ostalih uvjeta)
– MOŽE OSTVARITI pravo na potporu za radnike i za sebe osobno ako je
obrt registriran prije 29.02.2020.
– MOŽE OSTVARITI pravo na potporu za sebe osobno ako unazad 12 mjeseci koristi mjeru
potpore za samozapošljavanje
U ciljanu skupinu radnika ulaze svi osiguranici (bez obzira da li je radnik na određeno ili neodređeno,
da li se radi o građanima RH, EU ili trećih zemalja; da li rade u punom ili nepunom radnom
vremenu ili imaju neki od statusa poput samohranog roditelja, hrvatskog branitelja i izaslanog
radnika) OSIM umirovljenika i stranih radnika iz trećih zemalja kojima je prestala važiti dozvola
za boravak i rad.
Ne može se koristiti mjera za radnike zaposlene nakon 29.02.2020. bez obzira na razlog
zapošljavanja OSIM kada se radi o zapošljavanju zamjene za radnike za koje se koristila Potpora,
a ugovori o radu nisu otkazani krivnjom poslodavca.
Ako ste prestali sa jednom djelatnošću (npr. zbog Ocluke CZ), a nastavljate sa drugom, morate
predati odvojene zahtjeve prema razlogu opravdanosti
Radimo s Vama za Vas
2/5
2. KOJI JE CILJ POTPORE?
Potpora je predviđena za
* očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) – svi oni
obrtnici koji ne mogu obavljati djelatnost sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog,
županijskog, jedinica lokalne samouprave) ili
* očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kojima je zbog posebne okolnosti uvjetovane
Koronavirusom (COVID -19) narušena gospodarska aktivnost
Ciljane skupine obrtnika su djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića,
prijevoza i skladištenja, radno-intenzivne djelatnosti unutar prerađivačke industrije (tekstil, odjeća,
obuća, koža, drvo i namještaj) i drugi poslodavci koji mogu dokazati utjecaj posebnih okolnosti.
3. KOLIKO TRAJE POTPORA?
Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) se
može koristiti za razdoblje od 01.03.2020. godine i dalje, a najduže do 3 mjeseca
4. KOJI JE NAČIN FINANCIRANJA
Ukoliko ispunjavate kriterije, sredstva će biti isplaćena na poslovni žiro račun obrta kako slijedi:
* iznos od 3.250,00 kuna mjesečno po radniku/obrtniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno
srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu.
* srazmjerni dio iznosa od 3.250,00 kuna po radniku za vrijeme koje nisu radili prema Odluci Stožera
civilne zaštite
5. ŠTO AKO VEĆ KORISTIM MJERU ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA SEBE OSOBNO
ILI ZA POJEDINE RADNIKE U SVOM OBRTU?
Obrtnik koji za sebe osobno ili za svoje djelatnike koristi neku od mjera HZZ-a (APZ – Aktivne mjere
politike zapošljavanja) ili drugih davatelja (npr. EU fondova), a kojima je opravdani trošak – trošak plaće,
ne može ISTOVREMENO koristiti i mjeru Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima
pogođenima Koronavirusom no obrtnik MOŽE IZABRATI mirovanje ugovornih obveza po aktivnom
ugovoru.
Ukoliko se izabere mogućnost mirovanja ugovornih obveza po već aktivnom ugovoru, moguće je
koristiti mjeru Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom.
U slučaju donošenja takve odluke, obrtnik istekom razdoblja korištenja ove mjere, nastavlja u
preostalom razdoblju koristiti mjeru koju je prvotno stavio u mirovanje no samo ako isto ima
regulirano Anexom ugovora (za ovo je potrebno kontaktirati HZZ).
Radimo s Vama za Vas
3/5
6. KAKO ISPRAVNO POPUNITI PODATKE O BROJU RADNIKA U ZAHTJEVU I
U TABLICI ZA MOJE RADNIKE I ZA MENE KAO OBRTNIKA
Broj radnika popunjavate na dva mjesta.
Jednom u zahtjevu http://mjere.hr/admin/wp-content/uploads/2020/03/1-obrazac-zahtjev-zapotpore-za-o%C4%8Duvanje-radnih-mjesta-NAJNOVIJI-20-03-2020-F.doc i ono što je najbitnije je da
sebe kao vlasnika obrta UVIJEK zbrajate sa brojem radnika (ako nemate radnika upisat ćete „1“).
Drugi puta u tablici Popis radnika za koje se traži potpora (COVID – 19) http://mjere.hr/admin/wpcontent/uploads/2020/03/Popis-radnika-za-koje-se-tra%C5%BEi-potpora-s-pripadaju%C4%87impodacima.xlsx. Ovdje je bitno za obrtnika: popunjavate ime, prezime, OIB, razina obrazovanja, pod
ugovor na određeno/neodređeno označite obavezno NEODREĐENO, pod radno vrijeme unesite
PUNO, a pod isplaćena plaća za veljaču unesite DA.
Kod ispunjavanja podataka u toj istoj tablici za svoje radnike unesite podatke koji se odnose na
pojedinog radnika uz napomenu da se rubrika TRAJANJE UGOVORA OD i rubrika TRAJANJE UGOVORA
DO popunjava samo ako je radnik prijavljen na ODREĐENO radno vrijeme.
Savjetujemo da u tablicu uvijek prvo upisujete podatke obrtnika (nije nužno, samo da se ne zaboravite
upisati)
7. VEĆ SAM OTPUSTIO DIO RADNIKA, ŠTO SAD – IMAM LI PRAVO NA
POTPORU?
Obrtniku se može odobriti potpora čak i ako je otpustio dio radnika.
Slučaj kada mu se ne može odobriti potpora je ako je došlo do pada broja zaposlenih u razdoblju od
20. ožujka 2020. do dana predaje Zahtjeva za dodjelu potpore i to ako je postotak pada zaposlenosti
veći:
• od 40 % kod poslodavaca koji zapošljavaju do 10 radnika,
• od 20% Mala poduzeća (kriteriji za obrtnike dobitaše, u pravilu)
• od 15% Srednja poduzeća (kriteriji za obrtnike dobitaše, u pravilu)
• i 10% Velika poduzeća (kriteriji za obrtnike dobitaše, u pravilu)
U isto ne ulazi istek ugovora o radu na određeno vrijeme, odlazak radnika u mirovinu i otkaz skrivljenim
ponašanjem radnika.
Radimo s Vama za Vas
4/5
8. KAKO MOGU OSTVARITI PRAVO NA POTPORU
Prvi korak je da podnesete zahtjev i obveznu dokumentaciju.
Obrazac zahtjeva možete pronaći na poveznici http://mjere.hr/potpore-ocuvanje-radnih-mjestadokumentacija-obrasci/
a za Vas smo kao pomoć pripremili i primjer kako isti ispuniti
HZZ-primjer-zahtjev-CORONAVIRUS za prihvatljive djelatnosti prema odluci CZ.doc
HZZ-primjer-zahtjev-CORONAVIRUS_obrtnici čiji rad nije zabranjen Odlukom CZ ali imaju pad
prometa.doc
Uz zahtjev je potrebno predati još i slijedeću obveznu dokumentaciju (pogledajte odgovor br. 9. za
dodatnu dokumentaciju):
Obrazac zahtjev – potpore za očuvanje radnih mjesta (COVID – 19) http://mjere.hr/admin/wpcontent/uploads/2020/03/1-obrazac-zahtjev-za-potpore-za-o%C4%8Duvanje-radnih-mjestaNAJNOVIJI-20-03-2020-F.doc
Tablica – Popis radnika za koje se traži potpora (COVID – 19) http://mjere.hr/admin/wpcontent/uploads/2020/03/Popis-radnika-za-koje-se-tra%C5%BEi-potpora-s-pripadaju%C4%87impodacima.xlsx
Tablica – Popis radnika po mjerama APZ (COVID – 19) ako imate takve radnike (pogledajte odgovor
pod točkom 5.) http://mjere.hr/admin/wp-content/uploads/2020/03/Popis-radnika-po-mjeramaAPZ.xlsx
Izjava o točnosti podataka i razloga za korištenjem potpore (COVID – 19) http://mjere.hr/admin/wpcontent/uploads/2020/03/Izjava-o-to%C4%8Dnosti-podataka-i-razloga-za-kori%C5%A1tenjepotpora.doc
Poslodavci (a time i obrtnici) koji nisu isplatili plaću/e za veljaču 2020.g. ne mogu koristiti mjeru.
Jednako tako, poslodavci koji ne mogu obavljati djelatnost Odlukom Stožera civilne zaštite, a i
inspekcijskim nadzorom je utvrđeno kršenje zabrane ne mogu koristiti potporu. • Poslodavci kojima
je inspekcijskim nadzorom utvrđeno kršenje Odluke Vlade Republike Hrvatske o iznimnim mjerama
kontrole cijena za određene proizvode ne mogu koristiti potporu.
9. TREBAM LI JOŠ NEKU DODATNU DOKUMENTACIJU
• Da, ukoliko se prijavljujete iz razloga što ste ostvarili pad prometa, bit će potrebno predati još i
dokaz o tome na način da je potrebno dostaviti tablični pregled pada prihoda. Ovo se odnosi
SAMO za obrtnika koji se prijavljuje radi poteškoća u poslovanju zbog posebnih okolnosti.
„tablična usporedba prihoda do kraja mjeseca u kojem je podnesen zahtjev sa istim mjesecom
prethodne godine, uz projekciju prihoda u narednom razdoblju za tri mjeseca s usporedbom istog
razdoblja prethodne godine.” odnosi samo na obrtnike koji su naveli da je razlog prijave za dodjelu
potpore pad prihoda.
Radimo s Vama za Vas
5/5
• Ako obrtnik podnese zahtjev u travnju tada je potrebno dostaviti podatke usporedno za razdoblje
siječanj-ožujak i to za 2019/2020. godinu uz projekciju prihoda u narednom razdoblju za tri
mjeseca s usporedbom istog razdoblja prethodne godine.
• Za Vas smo pripremili primjer popunjavanja istog Pregled prihoda 2019-2020.xlsx
Oni obrtnici koji su zatvoreni temeljem odluke Civilnog stožera, zahtjev podnose u ožujku i
ne trebaju dostavljati ovo usporedno razdoblje (siječanj-ožujak).
Ako obrtnik posluje kraće od 12 mjeseci dostavlja tabličnu usporedbu prihoda do kraja mjeseca
u kojem je podnesen Zahtjev s prethodnim mjesecom prije podnošenja Zahtjeva. (primjer
ožujak 2020 – veljača 2020.).
• Dokaze o otkazanim ugovorima, ugovorenim poslovima, problema u transportu i isporuci robe
ili nabavci repromaterijal i sirovina i drugo.
• Dodatno, za obrte koji su zatvoreni temeljem odluke Stožera civilne zaštite, traži se i odluka.
Napominjemo da je potrebno dostaviti presliku Odluke, ukoliko se radi o Odluci Stožera civilne
zaštite na regionalnoj i lokalnoj razini. Dakle, odluku Stožera civilne zaštite na nivou RH (od
19.03.2020.) nije potrebno dostavljati!
10. KOME PREDAJEM ZAHTJEV I POPRATNU DOKUMENTACIJU?
Zahtjev je potrebno predati u Hrvatski zavod za zapošljavanje.
Zahtjev se predaje
• on line isto će biti omogućeno od 23.03.2020. – Predaja zahtjeva
• elektroničkom poštom (e-mail) ili
• u nadležnu službu Zavoda prema sjedištu obrta.
11.KADA MOGU OČEKIVATI ISPLATU SREDSTAVA, UKOLIKO MI ZAHTJEV
BUDE ODOBREN?
Isplate sredstava vršit će se do 15. u mjesecu za prethodni mjesec. Prije isplate HZZ mora provjeriti
solventnost obrtnika (drugim riječima, ukoliko će Vam poslovni račun biti blokiran, sredstva neće
moći biti isplaćena).
12.KOJE SU MI DALJNJE OBVEZE, NAKON ŠTO MI SREDSTVA BUDU
ISPLAĆENA?
Odmah ili najkasnije u roku od 8 dana obavijestiti Zavod ukoliko je došlo do otkaza ugovora o radu s
pojedinim radnikom s točnim datumom i razlogom otkaza. Za opravdano otkazane ugovore o radu,
što uključuje istek ugovora na određeno, sporazumni otkaz na zahtjev radnika, osobno uvjetovani
otkaz, odlazak radnika u mirovinu i otkaz zbog skrivljenog ponašanja radnika, poslodavac ostvaruje
pravo na isplatu prema danima koje je osoba odradila u mjesecu otkaza. Ukoliko je došlo do otkaza
ugovora o radu krivnjom poslodavca, isti ne ostvaruje pravo na isplatu za radnika kojem je otkazan
ugovor za odrađeni mjesec ili dane u mjesecu koji dospijevaju za isplatu.
Radimo s Vama za Vas
6/5
Obrtnik se obvezuje Zavodu dostaviti dokaze o isplaćenoj plaći za prethodni mjesec, najkasnije do 5. u
tekućem mjesecu u kojem dospijeva isplata iznosa Potpore, izuzev za prvu isplatu potpore. –
Pod dokazom o isplaćenoj plaći smatra se Izjava pod kaznenom i materijalnom odgovornošću
potpisana od strane vlasnika ili druge ovlaštene osobe, ili drugi financijski dokument iz kojeg je razvidno
da je izvršena obveza isplate plaće ili tablica s popisom radnika, uz vlastoručni potpis radnika i datum
isplate.
13.ŠTO AKO MI POTPORA NEĆE BITI DODJELJENA, AKO MOJ ZAHTJEV
BUDE ODBIJEN?
Moći ćete uputiti prigovor. Obrtnik može uputi prigovor na dostavljenu obavijest o ocjeni Zahtjeva u
roku 8 dana od dana zaprimanja obavijesti.
Prigovor se upućuje na Hrvatski zavod za zapošljavanje, Središnji ured, Odjel mjera aktivne politike
zapošljavanja, Savska c. 64, Zagreb.
Središnji ured je u obvezi u roku 10 dana odgovoriti na prigovor.

HZZ Izmjene i dopune NOVE mjere COVID-19 Potpora za očuvanje radnih mjesta

Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) dopunjuje se kako slijedi

Ciljane skupine radnika:
Ukoliko više poslovnih subjekata imaju istog osnivača/ vlasnika koji pojedinačno zapošljavaju manje od 10 radnika, a u ukupnom broju zaposlenih ima više od 10 radnika, na njih se ne primjenjuje izuzeće, odnosno za vlasnike, suvlasnike, osnivače, članove uprave, direktore, prokuriste ne odobrava se potpora. U ciljanu skupinu radnika ulaze svi osiguranici kod predmetnog poslodavca (bez obzira li je li radnik na određeno ili neodređeno, radi li se o građanima RH, EU ili trećih zemalja, je li rade u punom ili nepunom radnom vremenu ili imaju neki od statusa poput samohranog roditelja, hrvatskog branitelja i izaslanog radnika) osim umirovljenika i stranih radnika iz trećih zemalja kojima je prestala važiti dozvola za boravak i rad.
Obrazloženje: Prilikom provedbe mjere utvrđeno je da su pojedini poslodavci koji imaju nekoliko poslovnih subjekata koje u ukupnom broju zaposlenih imaju više od 10 radnika, a po pojedinom poslovnom subjektu imaju manje od 10 radnika, predavali zahtjeve uz korištenje izuzeća. Kako smatramo da za takve poslodavce nije opravdano koristiti izuzeće, dodatno smo pojasnili kriterij.

Visina subvencije:
iznos od 3.250,00 kuna mjesečno po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu.

Obrazloženje: S ozbirom na veći broj poslodavaca koji imaju radnike u nepunom radnom vremenu, koji rade po nekoliko sati dodana je mogućnost i ovakvog načina isplate.

Rubrika – Važno:
Za radnike zaposlene nakon 29. veljače 2020.g. bez obzira na razlog zapošljavanja ne može se odobriti potpora.

Obrazloženje: Navedeno je omaškom ispušteno te je dodano radi jasnijih kriterija o mogućnostima korištenja potpore.

Poslodavci koji imaju aktivne ugovore po mjeri Potpore za samozapošljavanje mogu koristiti ovu mjeru za sebe i ostale zaposlene.

Ukoliko koriste Potporu za očuvanje radnih mjesta nastupa mirovanje ugovornih obveza po aktivnim ugovorima.

Istekom razdoblja korištenja ove mjere nastavljaju u preostalom razdoblju koristiti mjeru APZ-a koju su prvotno stavili u mirovanje, na način da je isto regulirano Aneksom ugovora.

Obrazloženje: S obzirom da su korisnici potpore za samozapošljavanje također poduzetnici na čije je poslovanje utjecala situacija s Koronavirusom (COVID – 19), te neki od poslodavaca ne mogu obavljati djelatnost sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave), smatramo da takvima također treba omogućiti korištenje potpore.

Svi poslodavci koji su registrirali djelatnost i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO-a do 29.02.2020. mogu koristiti mjeru.

Poslodavci koji nisu isplatili plaću/e za veljaču 2020.g., ne mogu koristiti mjeru.

Poslodavci koji ne mogu obavljati djelatnost Odlukom Stožera civilne zaštite, a i inspekcijskim nadzorom je utvrđeno kršenje zabrane ne mogu koristiti potporu.

Poslodavci kojima je Inspekcijskim nadzorom utvrđeno kršenje Odluke Vlade Republike Hrvatske o iznimnim mjerama kontrole cijena za određene proizvode ne mogu koristiti potporu.

Obrazloženje: Navedeno je omaškom ispušteno te je dodano radi jasnijih kriterija o mogućnostima korištenja potpore.

U rubriku Kriteriji dodano je:
Ako Poslodavac obavlja više djelatnosti i neke ne može obavljati zbog Odluke Stožera civilne zaštite, a u preostalom dijelu djelatnosti ima pad poslovnih aktivnosti ili neki od drugih opravdanih razloga i za sve želi ostvariti potporu, mora predati odvojene zahtjeve prema razlogu opravdanosti.

– Pad prihoda:

Ako poslodavac posluje kraće od 12 mjeseci dostavlja tabličnu usporedbu prihoda do kraja mjeseca u kojem je podnesen Zahtjev s prethodnim mjesecom prije podnošenja Zahtjeva. (primjer ožujak 2020 – veljača 2020.).

Obrazloženje: Navedeno je omaškom ispušteno te je dodano radi jasnijih kriterija.

Obveze poslodavca:
Poslodavac se obvezuje Zavodu dostaviti dokaze o isplaćenoj plaći za prethodni mjesec, najkasnije do 5. u tekućem mjesecu u kojem dospijeva isplata iznosa Potpore, izuzev za prvu isplatu potpore.

Pod dokazom o isplaćenoj plaći smatra se Izjava pod kaznenom i materijalnom odgovornošću potpisana od strane vlasnika, direktora ili druge ovlaštene osobe, ili drugi financijski dokument iz kojeg je razvidno da je izvršena obveza isplate plaće ili tablica s popisom radnika, uz vlastoručni potpis radnika i datum isplate.

Obrazloženje: S obzirom na učestale upite poslodavaca o dokazima za isplatu plaće, te trebaju li isti biti potpisani od strane radnika, dodano je detaljnije pojašnjenje.

U poglavlju VI. Opis mjera po vrsti intervencije u točki 7. Stalni sezonac, dopunjuje se na način da se Stalnom sezoncu temeljem Dopune Zakona o tržištu rada (NN 32/2020) produljuje pravo na novčanu pomoć u trajanju duljem od 6 mjeseci. Visina novčane pomoći određuje se u iznosu koji ne može biti niži od 50% iznosa minimalne plaće, umanjene za doprinose za obvezna osiguranja (za 2020. godinu iznosi 1.625,00 kn). Poslodavcu se za vrijeme trajanja posebnih okolnosti uzrokovanih Koronavirusom (COVID – 19) isplaćuje 100% troška produženog mirovinskog osiguranja, a koji iznosi 664,39 kn.
Obrazloženje: Mjera Stalni sezonac je dostupna poslodavcima iz svih djelatnosti koji tijekom godine imaju razdoblja smanjenog obujma posla zbog sezonskog obilježja poslovanja, a najviše se koristi u djelatnosti turizma i ugostiteljstva.

Prema podacima Zavoda u razdoblju od 2016. godine do 2019. godine broj stalnih sezonaca kontinuirano raste, pa je tako 2016. godine bilo 1838 stalnih sezonaca, 2017. godine 2809 stalnih sezonaca, 2018. godine 3803 stalnih sezonaca, a 2019. godine njih 5283. Zbog posebnih okolnosti pod utjecajem bolesti COVID – 19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, očekuje se značajan pad potražnje za uslugama u sektoru turizma i ugostiteljstva te smanjeno zapošljavanje u tom sektoru u narednom razdoblju.

Donesene Mjere za očuvanje radnih mjesta uzrokovanih posebnim okolnostima uvjetovanih koronavirusom COVID – 19

Uslijed novonastale situacije i posljedica uzrokovanih posebnim okolnostima uvjetovanih koronavirusom COVID – 19 Vlada RH donijela je paket gospodarskih mjera koje se odnose na zadržavanje radnih mjesta u najugroženijim sektorima stoga je Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na danas održanoj sjednici revidiralo je postojeće mjere aktivne politike zapošljavanja te usvojilo nove mjere.

Nova mjera – Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom (COVID – 19)
Mjera potpore za očuvanje radnih mjesta odnosi se na poslodavce pogođene učincima koronavirusa COVID 19 u djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića, prijevoza i skladištenja, na radno – intenzivne djelatnosti unutar prerađivačke industrije – tekstil, odjeća, obuća, koža, drvo i namještaja te poslodavce koji ne mogu obavljati djelatnost sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave) i na druge poslodavce koji mogu dokazati utjecaj posebnih okolnosti.

Visina subvencije:

znos od 3.250,00 kuna mjesečno po radniku koji radi u punom radnom vremenu
iznos do 1.625,00 kuna mjesečno po radniku koji radi u nepunom radnom vremenu
srazmjerni dio iznosa od 3.250,00 kuna ili 1.625,00 kuna po radniku za vrijeme koje nisu radili prema Odluci Stožera civilne zaštite
Mjera se ne odnosi na poslovne subjekte čiji su osnivači Republika Hrvatska, županije i jedinica lokalne samouprave i imaju vlasničke udjele od 25% ili više, uz izuzeće poslodavaca iz Sektora C: Prerađivačka industrija i Sektora I: Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane.

Razdoblje i trajanje potpore je od 1. ožujka 2020. godine i dalje, a najduže do tri mjeseca.

Zahtjev za korištenje mjere, uz detaljne informacije, biti će moguće podnijeti od ponedjeljka 23. ožujka 2020. preko internetske stranice: www.hzz.hr ili osobno u svim područnim službama/ uredima HZZ-a.

Također, Upravno vijeće je donijelo odluku o privremenoj obustavi dijela programa mjera aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje u 2020. godini i to:

Potpore za zapošljavanje
Potpore za usavršavanje
Potpore za samozapošljavanje
Obrazovanje i osposobljavanje i
Javni rad.
Naglašavamo da se nastavlja provedba mjera Potpore za očuvanje radnih mjesta:

Potpora za skraćivanje radnog vremena
Potpora za obrazovanje radnika
Potpora za očuvanje radnih mjesta u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, obuće, kože i drva
Odluka o mjerama stupa na snagu 20. ožujka 2020. godine.

Napominjemo da se svi zaprimljeni zahtjevi za korištenje mjera aktivne politike zapošljavanja do dana stupanja na snagu i primjene Odluke nastavljaju obrađivati sukladno Uvjetima i načinima korištenja sredstava za provođenje mjera u 2020. godini.

Za vrijeme trajanja izvanrednih okolnosti uvjetovanih koronavirusom COVID – 19, svi postupci vezani za kontrolu ugovora po mjerama aktivne politike zapošljavanja kao i postupci pokretanja prisilne naplate potraživanja bit će privremeno obustavljeni, izuzev onih slučajeva u kojima prijeti nastupanje zastare naplate potraživanja.

Želimo istaknuti kako Hrvatski zavod za zapošljavanje ne planira zatvaranje područnih ureda, no kako bismo ograničili širenje infekcije koronavirusom upućujemo korisnike usluga Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da naše službe i urede posjećuju samo u slučaju nužde te da koriste druge prikladne kanale za komunikaciju i poslovanje sa Zavodom kao što su e-pošta, telefon i portal BurzaRada. Zavod također preporuča da se konzultacije obavljaju telefonom ili mailom te su korisnici obavješteni o odgodi odnosno načinu na koji mogu izvršiti navedenu aktivnost. Reorganiziran je rad savjetnika kako bi se poslodavcima pružila puna podrška te prijeko potrebne informacije o mjerama i aktivnostima koje su im dostupne od strane HZZ-a u ovoj izvanrednoj situaciji.

Sve informacije možete pronaći na ovom linku.

https://www.hzz.hr/novosti-priopcenja/donesene-mjere-za-ocuvanje-radnih-mjesta-uzrokovane-covid19-krizom.php

Tko bude imao sreće da ne dobije otkaz mogao bi pasti na minimalac: zbog ‘korone‘ se sprema zakon koji će mnogima smanjiti plaće

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava priprema zakon koji bi za vrijeme epidemije koronavirusa stavio izvan snage neke odredbe Zakona o radu. Zvao bi se Zakon o uređenju radnih odnosa u okolnostima proglašene epidemije bolesti COVID -19, te bi bio donesen u najkraćem mogućem roku.

Mnogi detalji o rješenjima ovoga zakona se još uvijek pripremaju te o njima slijede razgovori sa socijalnim parterima – sindikatima i poslodavcima.

Stručni časopis Radno pravo piše kako bi se ovim zakonom derogirale mnoge odredbe postojećeg ZOR-a za vrijeme trajanja epidemije. Poslodavcima bi se omogućilo smanjivanje plaće putem pravilnika o radu do razine minimalne plaće, te ukidanje prava radnika na isplatu jednokratnih materijalnih prava.

Praktično bi se ukinuli i kolektivni ugovori, tj. dala bi se mogućnost poslodavcu da jednostrano stavi van snage pojedine odredbe kolektivnog ugovora.

Zakon o uređenju radnih odnosa u okolnostima proglašenja epidemije COVID-19 navodno će dati pravo poslodavcu da ponudi radniku na potpis dodatak ugovora o radu kojim bi se u vremenskom trajanju važenja odluke o proglašenju epidemije skratilo ugovoreno radno vrijeme, a time i prvotno ugovorena plaća.

Legalizirale bi se već postojeće odluke poslodavaca koji su organizirali dijelove poslovnog procesa izvan radnog mjesta i omogućili zaposlenima rad od kuće.

Navodi se i mogućnost izmjena rasporeda radnog vremena radnika, isključenje dosadašnjih obveza savjetovanja poslodavaca s radničkim vijećem te isključenje traženja suglasnosti od radničkog vijeća. Poslodavcima bi se nastojalo omogućiti i da odluku o godišnjem odmoru donose bez roka obavijesti od 15 dana.

Derogiranje odredbi Zakona o radu drugim zakonom već je i ranije primjenjivano u hrvatskoj praksi, no ne u najavljenom obujmu. Ostaje za vidjeti kako će na ove najave reagirati poslodavci i sindikati i čiji će pritisci na zakonodavca biti uvjerljiviji i jači.

Vijest je prenesena sa slobodnadalmacija.hr

Ugovor o radu kod kuće

Trenutačno je uvelike zastupljen rad kod kuće kao oblik rada koji je nužan u okolnostima epidemije i u skladu je s mjerama Stožera civilne zaštite RH, naravno za one djelatnosti i poslove kod kojih je to moguće.

U ogromnom broju slučajeva radnici su upućeni raditi od kuće bez sklapanja ikakvog pisanog ugovora o radu kod kuće, koji se u Zakonu o radu naziva ugovor o radu na izdvojenom mjestu rada.

To nije sukladno Zakonu o radu, jer bi se prema njemu trebao sklopiti poseban ugovor o radu koji mora sadržavati niz posebnih podataka.

Obrazac jednog takvog ugovora dajemo u nastavku.

Znamo da takav, složen i detaljan ugovor možda izgleda pomalo čudno, ali Zakon o radu se još uvijek neizmijenjen primijenjuje.

Međutim, u najkraćem roku treba se donijeti privremeni zakon: Zakon o uređenju radnih odnosa u okolnostima proglašenja epidemije bolesti COVID-19, koji bi, između ostaloga, trebao omogućiti poslodavcima da jednostavno svojom odlukom odrede rad od kuće (što je do sada bila praksa, koja nije bila u skladu s još uvijek važećim Zakonom o radu).

POSLODAVAC ………………………………… (dalje: poslodavac)

i

RADNIK ……………………………… (dalje: radnik)

sklopili su dana ………………………….sljedeći

ANEKS

UGOVORU O RADU OD …………………………..

Članak 1.

Ugovor o radu između radnika i poslodavca sklopljen dana …………………. za poslove …………………….. mijenja se u dijelu koji se odnosi na mjesto rada.

Članak 2.

Počevši od dana …………………………. radnik će svoje poslove iz ugovora o radu od …………………… obavljati kod kuće na prijavljenoj adresi: …………………………. .

Rad kod kuće trajat će dok traju okolnosti i mjere državnih tijela koje zahtijevaju takav rad, a najduže tri mjeseca.

Ako i nakon roka od tri mjeseca, a zbog nastavka iz stavka 2. ovoga članka rad kod kuće bude i dalje nužan, stranke će produžiti trajanje ovoga aneksa na potreban rok.

Članak 3.

Radnik će raditi u punom radnom vremenu i to:

u rasporedu od ……… do …………… (npr. od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati),

Alternativa:

radnik će raspored radnog vremena određivati samostalno, zbog čega se ne primijenjuju odredbe Zakona o radu o rasporedu radnog vremena, prekovremenom radu, preraspodjeli radnog vremena, noćnom radu i stanci.

Članak 4.

Poslodavac će radniku osigurati potrebnu opremu za rad i to: ……………………. (npr. laptop, mobitel, pokućni internet).

Alternativa:

Radnik će koristiti svoju opremu (npr. laptop, mobitel) za što će mu poslodavac plaćati naknadu od ………….. kuna mjesečno (npr. 300 kuna).

Članak 5.

Poslodavac će radniku nadoknađivati troškove …………….. (npr. korištenja interneta prema računu operatera, troškove mobitela prema računu operatera te troškove režija (struja i dr.) u paušalnom iznosu od … npr. 300 kuna).

Članak 6.

Radnik će se za vrijeme rada kod kuće osposobljavati i stručno usavršavati prema potrebi i to putem internetskog obrazovanja i sl.

Članak 7.

Ugovorne strane utvrđuju da radnik izjavljuje da u prostoru u kojem će raditi postoje sigurni uvjeti za obavljanje njegovih poslova.

Radnik se prilikom obavljanja poslova dužan pridržavati svih mjera zaštite na radu odnosno sigurnosnih i zdravstvenih mjera u skladu s posebnim zakonima i drugim propisima.

Članak 8.

Količina i rokovi za izvršenje poslova koji se obavljaju na temelju ovoga ugovora ne smiju onemogućiti radniku korištenje prava na dnevni, tjedni i godišnji odmor.

Članak 9.

U ostalom dijelu koji nije izmijenjen ovim aneksom, ugovor o radu sklopljen dana ………………. između istih ugovornih strana ostaje neizmijenjen.

Ovaj ugovor o radu sklopljen je u četiri istovjetna primjerka od kojih svaka strana dobiva po dva.

U slučaju spora proizašlog iz ovoga ugovora o radu stranke ugovaraju nadležnost suda u ……

http://www.radno-pravo.hr/novosti.cfm?novost_id=77

DETALJI OKO PROPUSNICE

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske je donio Odluku o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj.

Stožer je 24. ožujka dao napomenu da pravne osobe, dakle poslodavci, koji izdaju propusnice trebaju izraditi procjenu nužno potrebnog osoblja i propusnice izdaju samo osobama koje su neophodno potrebne za obavljanje poslova i djelatnosti za funkcioniranje zajednice.

Pri tome izdavanje propusnica treba organizirati elektronskim putem ili drugim primjerenim putem bez socijalnog kontakta kad god je to moguće. Dakle propusnica se može dati e-mailom (najbolje bi bilo da je skenirana s pečatom i potpisom i onda isprintana, ali očito i putem mobitela, što bi trebalo učiniti slanjem fotografije propusnice).

Osim što postoje radnici koji moraju dolaziti na posao u drugo mjesto u kojem na stanuju, postoje situacije da pojedini radnici po prirodi posla moraju odlaziti u druga mjesta koja nisu niti njihovo mjesto stanovanja niti mjesto rada tj. sjedište poslodavca. Npr. radnici koji moraju popraviti strojeve u drugim tvrtkama, dakle odlaze u tvrtku koja im nije poslodavac, trebaju dobiti i propusnicu od te tvrtke.